ngựa phi nước đại

Cập nhập tin tức ngựa phi nước đại

Ngắm hàng vạn chú ngựa tung vó ngoạn mục giữa tuyết trắng

Trong cảnh tượng tuyệt vời, cả vạn con ngựa cùng nhau phi nước đại trên nền tuyết trắng.