người VN ở nước ngoài

Cập nhập tin tức người VN ở nước ngoài

Cần có chính sách thu hút nhiều hơn kiều bào trở về

Không chỉ là nguồn kiều hối 12-13 tỷ USD/năm, mà chúng ta còn cần thu hút kiều bào đóng góp về tri thức, Phó Thủ tướng nói.

Thủ tướng: Tôi luôn nói các bộ trưởng nghe trí thức phản biện

 “Tôi luôn lưu ý các bộ trưởng hết sức chú ý lắng nghe phản biện của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, tầng lớp tinh hoa của đất nước để đưa ra những quyết định đúng đắn, chính xác..." - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.