Nguyễn Chu Hồi

Cập nhập tin tức Nguyễn Chu Hồi

Để kiểm soát, kiểm tra các mặt hàng trên mạng phải tung quân, đổ sức gấp nhiều lần so quản lý ngoài đời thực, trong khi về biên chế, sức lực, tài lực còn có hạn.

“Sách là vũ khí thay đổi nhận thức cả một thế hệ”

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi cho rằng, sách là vũ khí bảo vệ chủ quyền biển đảo, thậm chí một cuốn sách có thể làm rung chuyển, thay đổi nhận thức cả một thế hệ.