Những bài hát cùng những câu ca đồng dao của thuở ấu thơ, đến bây giờ bạn vẫn còn thuộc lòng chứ?

Một ông sao sáng 
Hai ông sáng sao 
Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng 
Bốn ông sao sáng, kìa năm ông sáng sao 
Kìa sáu ông sao sáng, trên trời cao 
Bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao 
Chín ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng 
Mười ông sáng sao, kìa sông Ngân trong sáng 
Mờ chiếu ánh muôn sao trên trời cao 

Cho tôi đi làm mưa với, chị gió ơi chị gió ơi!
Tôi muốn cây được xanh lá, hoa lá được tốt tươi.
Cho tôi đi làm mưa với, chị gió ơi chị gió ơi!
Làm hạt mưa giúp cho đời, không phí hoài rong chơi.

Cho tôi đi làm mưa với, chị gió ơi chị gió ơi!
Tôi muốn cây được xanh lá, hoa la được tốt tươi.
Cho tôi đi làm mưa với, chị gió ơi chị gió ơi!
Làm hạt mưa giúp cho đời, không phí hoài rong chơi.

 

Xem thêm: 

 

Yaiba