nông nghiệp hiện đại

Cập nhập tin tức nông nghiệp hiện đại

Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp ĐBSCL

Viện nghiên cứu Nông nghiệp Yanmar (YARI) và Trường Đại học Cần Thơ cùng hợp tác nghiên cứu một số nội dung về cơ giới hóa cây lúa ở ĐBSCL, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân…

Viện Nghiên cứu YARI giúp nông dân nâng cao đời sống

Mang những công nghệ nông nghiệp mới nhất ứng dụng vào sản xuất, nghiện cứu tận dụng phế/phụ phẩm nông nghiệp…Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Yanmar đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững trong nông nghiệp ở ĐBSCL, nâng cao thu nhập cho nông dân...