Nother

Cập nhập tin tức Nother

Nother: Kì quặc tựa game chưa đánh đã gặp ngay boss cuối

Trong Nother, người chơi có thể chạy thẳng một mạch tới thách thức trùm cuối từ lúc bắt đầu game.