NSND Quốc Chiêm

Cập nhập tin tức NSND Quốc Chiêm

Theo NSND Quốc Chiêm, trong đời sống văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay, khi vai trò của các phương tiện truyền thông ngày càng lớn kéo theo nó là sự "lên ngôi" của công chúng phổ thông.