ông đặng huy đông

Cập nhập tin tức ông đặng huy đông

Dùng tiền của dân, sao phải bí mật!

Cái gì là bí mật của quốc gia thì giữ ở chế độ mật, còn cái gì không cần thì đừng mật. Công khai ra hết, trừ những cái thực sự thuộc về an ninh quốc phòng. Dùng tiền của dân tại sao lại bí mật.