Ông Trần Quốc Vượng: Chống tham nhũng có bước tiến đột phá

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc, khẳng định, chống tham nhũng có bước tiến mạnh, đột phá, khắc phục dần tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". 

XEM VIDEO

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng sáng 26/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, BCH Trung ương đã tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Chống tham nhũng có bước tiến mạnh, đột phá

Thường trực Ban Bí thư cho hay, ngay sau Đại hội XII, BCH Trung ương đã nhất trí cao việc phân công Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước, được Quốc hội đồng thuận, thống nhất cao.

Về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, BCH Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh 7 cán bộ lãnh đạo cấp cao.

Công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng được BCH Trung ương quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, được sự ủng hộ của nhân dân, đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Tình trạng tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng giảm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Về lãnh đạo chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp, Trung ương đã quyết định thành lập 5 tiểu ban. Đại hội XIII của Đảng với nhiều nội dung mới, cụ thể, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát thực tiễn, khắc phục một số hạn chế của những đại hội trước, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất cao, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự.

{keywords}
 

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chỉ đạo chuẩn bị công phu, bài bản, phát huy được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Công tác nhân sự BCH Trung ương được đặc biệt quan tâm, với yêu câu cao; được triển khai thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình dân chủ, chặt chẽ, đề cao trách nhiệm của tập thể, từng ủy viên Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng.

Theo Thường trực Ban Bí thư, các ủy viên Trung ương đều nêu gương về đạo đức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách…

Bên cạnh đó, theo ông Trần Quốc Vượng, có ủy viên Trung ương còn thiếu gương mẫu, vi phạm các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước bị xử lý hình sự.

Bộ Chính trị kỷ luật 11 cán bộ

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, ông Trần Quốc Vượng cho hay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời chỉ đạo tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm; thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm; chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ gắn với chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng…

Ngoài ra, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều quy định, kết luận về công tác cán bộ; chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác cán bộ, xử lý dứt điểm các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Cùng với đó là đổi mới và thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về công tác cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược gắn với chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định về giới thiệu quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khoá XIII và bổ sung quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Về lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật trong Đảng, Thường trực Ban Bí thư cho hay, từ đầu nhiệm kỳ đã tập trung lãnh đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhiều văn bản trong lĩnh vực này

“Nhiệm kỳ vừa qua đã lập 36 đoàn kiểm tra do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn,  kiểm tra đối với 110 lượt tổ chức đảng trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chi thị của Đảng"- ông Trần Quốc Vượng nói.

Đồng thời, xem xét, thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 52 cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có những người giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, một số trường hợp phải xử lý hình sự. 

Việc xem xét kỷ luật bảo đảm dân chủ, đoàn kết, công minh, chính xác, công khai, kịp thời, nhân văn, thấu tình đạt lý. Nhiều vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm và đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh.

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, thực hiện đồng bộ giữa xử lý kỷ luật, xử lý hành chính với xử lý hình sự.

Tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; tạo ra sức mạnh đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc và thu hồi tài sản thất thoát được chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Nhiều vụ việc, vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến một số cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý được phát hiện, xử lý nghiêm minh. Tạo dấu ấn quan trọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Bộ Chính trị kỷ luật 11 cán bộ, đảng viên, trong đó có: 2 ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị, 4 ủy viên Trung ương Đảng, 2 nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 2 Thứ trưởng Bộ Công an không phải là Ủy viên Trung ương. Ban Bí thư thi hành kỷ luật 41 cán bộ, đảng viên, trong đó có 12 nguyên ủy viên Trung ương Đảng. 

Khắc phục dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương cơ sở; ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, khắc phục dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

{keywords}
Phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng.  

“Nhiệm kỳ qua, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối, đưa ra các quyết sách kịp thời, đúng đắn, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; thực hiện có hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề thuận lợi cho những nhiệm kỳ tiếp theo”, Thường trực Ban Bí thư đánh giá.

 

Ngoài ra, ông Trần Quốc Vượng cũng khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn lớn, là điểm tựa cho những năm tiếp theo, mà còn tạo ra niềm tin, khí thế để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ để nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XII còn có một số hạn chế. BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiêm túc tự phê bình trước Đại hội và toàn Đảng, toàn dân về những khuyết điểm, thiếu sót trong nhiệm kỳ qua.

Thu Hằng - Trần Thường - Hồng Nhì - Phạm Hải

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:  Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

"Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam…"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại phiên khai mạc Đại hội XIII.  

tin nổi bật

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, việc xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một vấn đề được Trung ương, Thành ủy xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội tri ân chiến sỹ CAND hy sinh trong cuộc chiến Covid-19

Trong cuộc chiến với Covid-19, tính đến 7/12, đã có hơn 10.000 cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân nhiễm và nghi nhiễm; 17 chiến sĩ hy sinh, tử vong liên quan dịch Covid-19.

Người tình 'tháo chạy' khi nghe tôi nói sẽ bỏ vợ để cưới nàng

Tôi năm nay 41 tuổi, có một vợ và một con. Hồi trước tôi yêu vợ tôi vì cảm tấm chân tình của nàng, và vì bởi như mẹ tôi nói "chỉ cần vợ tốt, không cần vợ đẹp".

24 năm: Kịp hay không mục tiêu thành nước phát triển thu nhập cao

Nghị quyết Đại hội 13 đưa ra một số cột mốc phấn đấu, trong đó đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phó Chánh án Tòa tối cao làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án thường trực TAND tối cao giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

11 thành viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các nhân sự do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 thành viên.

Chân dung Trưởng các Ban của Đảng khóa XIII

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo các ban Ban Đảng Trung ương được kiện toàn với 8 Trưởng ban.

Bộ Chính trị phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư

Sáng 9/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thảo luận về tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Khắc phục tình trạng ngại học lý luận

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận.

Khi văn kiện Đại hội nêu khái niệm ‘quản trị quốc gia’

Một trong những điểm mới của văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là sự xuất hiện của khái niệm “quản trị quốc gia”.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được ban hành vào ngày 1/2/2021.

Quốc gia hùng cường cần tư tưởng truyền cảm hứng

Những thành công lãnh đạo rực rỡ của Đảng trong thế kỷ 20 đều gắn với những tư tưởng truyền cảm hứng, đáp ứng được khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu.

Quốc hội bầu lãnh đạo nhà nước vào cuối tháng 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, kỳ họp Quốc hội tới đây (từ 24/3 đến 7/4)  sẽ dành thời gian để kiện toàn một số chức danh bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Quá trình công tác của tân Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.