LTS: Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII đã tín nhiệm, bầu đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước toàn thể các vị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri toàn tỉnh, thay mặt Thường trực UBND tỉnh vav các Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu đã có bài bài phát biểu quan trọng. Báo Phú Thọ trân trọng giới thiệu phát biểu của đồng chí.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và toàn thể cử tri trong tỉnh!

Trước hết, tôi xin gửi cảm ơn chân thành tới các đại biểu HĐND tỉnh khóa 18 đã tín nhiệm, bầu Tôi tiếp tục đảm nhận trọng trách Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tôi cũng xin thay mặt các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 trân trọng cảm ơn HĐND tỉnh đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chúng tôi nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

  UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 xin hứa trước HĐND tỉnh và trước cử tri: Sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chấp hành thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18; thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật.

  So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành viên UBND tỉnh được bổ sung là các đồng chí Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương - đây là điều kiện thuận lợi để UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khóa 18 xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ này là phải tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn thách thức, phát huy những thành tựu đã đạt được, nghiêm túc khắc phục hạn chế, yếu kém; nỗ lực cao nhất trong việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2016 - 2021, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện 4 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và du lịch. Đồng thời chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đối với các lĩnh vực để đảm bảo kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện và bền vững; phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ theo đúng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa 18 đã đề ra.

  Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự giám sát, cộng tác, ủng hộ, giúp đỡ, sẻ chia của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh, của các cơ quan tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các cơ quan thông tin báo chí, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Chúng tôi luôn xác định đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định để UBND tỉnh hoàn thành trọng trách của mình.

  UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp quan trọng và thiết thực của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, chúng tôi sẽ kế thừa và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, những kinh nghiệm quý báu và những kết quả đạt được của tập thể UBND tỉnh tiền nhiệm. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp để cùng nhau chung sức xây dựng một tập thể UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất; phát huy tốt nhất trí tuệ, vai trò của tập thể UBND tỉnh, đề cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh và của mỗi thành viên UBND tỉnh; hành động kiên quyết, sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin và sự gửi gắm, tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  Xin trân trọng cảm ơn!

Theo báo Phú Thọ