- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

- Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

- Thưa các quý vị đại biểu và cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng tổ chức kỳ họp thứ nhất - kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ mới của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gởi đến các đồng chí, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Xin nhiệt liệt chúc mừng các vị đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Chúc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Các đại biểu vừa nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, một lần nữa khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh ta đã thành công tốt đẹp. Kết quả bầu cử bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần, công khai, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân.

Thành công của cuộc bầu cử đã cho thấy sự ổn định về chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh là kỳ họp có nội dung hết sức quan trọng quyết định tổ chức bộ máy, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và các chức danh khác theo thẩm quyền.

Sau thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo công tác cán bộ, trong đó tập trung kiện toàn các chức danh chủ chốt của tỉnh, của HĐND, UBND tỉnh, đồng thời chủ động giới thiệu nhân sự để ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của tỉnh và trên cơ sở quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thông qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giới thiệu nhân sự ra ứng cử làm đại biểu HĐND tỉnh; sau khi có kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự chủ chốt HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

Với tinh thần đó, Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh khóa IX đã chuẩn bị kỹ các nội dung, điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất theo luật định để giới thiệu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là cơ sở để các vị đại biểu HĐND tỉnh xem xét nguồn nhân sự đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu để bầu hôm nay, gồm: Chủ tịch HĐND, các phó Chủ tịch HĐND tỉnh và trưởng, phó các ban HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh; Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ, thể hiện rõ quan điểm chính kiến của mình, bảo đảm công tâm, dân chủ, khách quan để bầu chọn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, nhiệt huyết, trách nhiệm cao với công việc để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh.

Kính thưa quý đại biểu!

Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026 là rất nặng nề, với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, HĐND tỉnh phải phát huy tốt hơn nữa trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế, chính sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế, thực tiễn đặt ra của tỉnh để phát huy, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn trong thời gian tới, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra, trong đó phải tổ chức triển khai thực hiện thật tốt mục tiêu tổng quát đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là: “.... Phát huy sức mạnh toàn dân, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước đồng bộ, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh, nhất là kinh tế biển, du lịch và công nghiệp; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đáp ứng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội. Duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Thứ hai: HĐND cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và căn cứ tình hình thực tế để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, quyết định và ban hành các nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra từ năm đầu của nhiệm kỳ. Đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của HĐND nói chung và hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND nói riêng, tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao chất lượng các quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, bảo đảm các nghị quyết ban hành phải sát thực, có tính khả thi cao theo quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh.

Thứ ba: Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân. Trong hoạt động giám sát, cần tăng cường sự gắn kết giữa giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân với kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và giám sát của nhân dân.

Thứ tư: Với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần thực hiện đúng chương trình hành động của mình đã cam kết với cử tri, năng động, sáng tạo, gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân, chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, đổi mới có hiệu quả việc tiếp xúc cử tri, kịp thời lắng nghe để giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, phát hiện và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế có hiệu quả, thiết thực hơn.

Bằng trách nhiệm, kinh nghiệm và trình độ của mình, các vị đại biểu hãy đóng góp tích cực vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra trong từng thời gian và của cả nhiệm kỳ, xứng đáng với sự mong đợi và kỳ vọng của cử tri trong tỉnh.

Thứ năm: Đối với các đồng chí được các vị đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tôi mong rằng các đồng chí phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình, đề ra chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, cùng tập thể cấp ủy triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà HĐND, UBND đã đề ra, trong đó chú ý nâng cao hơn nữa năng lực chỉ đạo, điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện, nhất là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, hình thành sự kết nối thông suốt giữa chính quyền với nhân dân và doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!

Kỳ họp lần thứ I HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đánh dấu sự khởi đầu hoạt động của HĐND tỉnh khóa mới với nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đan xen những khó khăn, thách thức, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh kỳ vọng, tin tưởng HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu của các khóa trước, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chúc các đồng chí, các vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!