Thưa Chủ tọa kỳ họp;

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

Thưa toàn thể các vị đại biểu, các vị khách quý.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Bắc Kạn đã thành công rất tốt đẹp. Kết quả bầu cử đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Lời đầu tiên, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, xin được chúc mừng 50 vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã vinh dự được cử tri nhân dân trong toàn tỉnh tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chúc các vị đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể kỳ họp!

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát vào những năm cuối của nhiệm kỳ, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh ta trong 5 năm qua có bước phát triển, để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 5,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng; nhiều sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao, có 131 sản phẩm OCOP đạt 03 sao trở lên, một số sản phẩm xuất khẩu sang Châu Âu, Nhật Bản.

Hoàn thành các tuyến đường giao thông trọng điểm như tuyến Quốc lộ 3 mới Thái Nguyên - Chợ Mới, cải tạo nâng cấp ĐT 258B, ĐT 254…; Phong trào nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, có 15 xã đạt chuẩn và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn trên địa bàn.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, phát huy sức mạnh, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển của tỉnh.

Những kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Thưa toàn thể kỳ họp!

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát với các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, để đạt được mục tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của cả thống chính trị trong tỉnh, trong đó đặc biệt có Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là kỳ họp tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật. Đây là tiền đề quan trọng trong việc củng cố, kiện toàn cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đủ sức đảm đương, gánh vác công việc trong suốt nhiệm kỳ để cùng Tỉnh ủy, hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh các khóa trước, với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động để thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, về công tác nhân sự.

Các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhân sự Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã được Trung ương, Tỉnh ủy giới thiệu và thực hiện các quy trình đúng quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Các đồng chí được giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại kỳ họp này đều là những cán bộ có năng lực, uy tín cao, đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại các ngành, địa phương, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý,am hiểu sâu sắc tình hình của tỉnh; có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với vị trí được dự kiến phân công.

Việc giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân bầu vào các chức danh chủ chốt của tỉnh là sự thể hiện sinh động của mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa ý Đảng và lòng dân. Do vậy, kính đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thể hiện cao nhất trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tâm, khách quan bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy cho nhiệm kỳ 2021 -2026, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, toàn diện. Đây chính là tiền đề vững chắc và mang tính quyết định, xuyên suốt cho hoạt động cả nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ hai, nhiệm vụ đặt ra cho Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ này là rất nặng nề, cùng với Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu này, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phải đoàn kết phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và trước nhân dân, nhằm đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri trong toàn tỉnh.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới toàn diện đối với các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng chú trọng đến cải cách hành chính và nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành; chất lượng ban hành các loại văn bản về cơ chế, chính sách, đảm bảo tính sát thực, khả thi, đúng luật, đúng thẩm quyền và phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ tỉnh tới cơ sở, trước mắt cũng như lâu dài.

Thứ tư, tăng cường, đổi mới phương thức đối với các hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, đảm bảo giữ vững kỷ cương pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về chương trình hành động của cá nhân, đảm bảo sát với thực tiễn và hướng về cơ sở, nhất là ở nơi mà đại biểu đang công tác, nơi đại biểu ứng cử và ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động chất vấn, giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời lắng nghe để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, thực sự xứng đáng là người đại biểu nhân dân, trong thời kỳ hội nhập.

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều cơ hội và cũng có không ít những khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid - 19. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh rất mong đợi và kỳ vọng Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững.

Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!”

Theo Trang TTĐT Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn