Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Bài phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.

Sáng ngày 20/10, trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 “Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kinh thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo của các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương qua các thời kỳ,

Thưa các quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội!

Hôm nay, theo sự phân công của Bộ Chính trị, tôi rất vui mừng được về dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, có ý nghĩa to lớn đối với định hướng đổi mới, hội nhập và phát triển của Khối doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn mới. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ Khối qua các thời kỳ, đặc biệt 293 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú đại diện cho gần 82 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối về dự Đại hội lời chào thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí

Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự đoán; kinh tế - xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19; cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cả nước đặt kỳ vọng to lớn vào những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, những đột phá mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn, các tổng công ty, các ngân hàng lớn để khôi phục sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao quá trình chuẩn bị đại hội vừa qua của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Các đồng chí đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tại các tập đoàn, tổng công ty, các ngân hàng nhà nước, các cơ quan, đơn vị trong Khối tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối, bảo đảm kế hoạch đề ra; đúng quy trình, quy định; phát huy dân chủ, trách nhiệm, sự tham gia đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên và người lao động để hoàn thiện Dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Đặc biệt, các đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả; vừa duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo sức khoẻ và bảo đảm an sinh cho những người lao động bị ảnh hưởng; đồng thời, tích cực thực hiện công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc, hình thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí phần khởi, tin tưởng, đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ Khối trước khi bước vào Đại hội.

Dự thảo các văn kiện trình bày tại Đại hội đã được chuẩn bị công phu, đánh giá đúng mức những thành tựu; nghiêm túc thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm của một đảng bộ khối trực thuộc Trung ương rất đặc thù (không có chính quyền cùng cấp); trên cơ sở đó, cùng với việc đánh giá sát bối cảnh thế giới, trong nước, thực tiễn và yêu cầu phát triển của các doanh nghiệp nhà nước trong tình hình mới; bám sát các quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là những nội dung mới, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá phù hợp với Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ Đại hội III, giai đoạn 2020-2025. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng quy trình, phù hợp với thực tế của Đảng bộ Khối, công khai, dân chủ, bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định.

Thưa các đồng chí,

Trải qua gần 15 năm kể từ khi được thành lập đến nay, dù chưa phải là một quãng thời gian dài, song Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thể hiện rõ, nổi bật vai trò của công tác đảng, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò hạt nhân của cấp uỷ đảng trong các doanh nghiệp nhà nước và thông qua tổ chức đảng các cấp đã phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí quyết tâm, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, không ngừng củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, các đồng chí đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình và của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước phù hợp với tình hình mới đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật:

1-Các đồng chí đã quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, đồng bộ cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đã xuất phát từ đặc thù của Đảng bộ Khối và yêu cầu của việc đổi mới, sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tại các doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đã xây dựng, ban hành và triển khai một số lượng lớn các nghị quyết, chỉ thị, kết luận (gần 5.300 văn bản các loại) nhằm cụ thể hoá, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của Trung ương, nhất là ban hành những nghị quyết chuyên đề về các nhiệm vụ chính trị quan trọng tại doanh nghiệp nhà nước, như: cổ phần hoá và thoái vốn ở doanh nghiệp nhà nước; chế độ, chính sách cho người lao động; điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; quy chế làm việc của cấp uỷ tại doanh nghiệp, v.v. Phối hợp với các bộ chủ quản, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan tổ chức các buổi làm việc, hội thảo, tọa đàm, trao đổi thảo luận chuyên đề kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban cán sự Đảng các ban, bộ, ngành tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình đổi mới, sắp xếp lại khu vực doanh nghiệp nhà nước. Chất lượng ban hành các nghị quyết của Đảng ủy Khối từng bước được nâng cao, có trọng tâm, trọng điểm hơn, bám sát với thực tiễn hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng nhà nước. Vai trò của các cấp uỷ Đảng được đặt đúng chỗ, được đề cao: lãnh đạo cấp ủy các doanh nghiệp nhà nước đồng thời là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt; cơ bản các đồng chí Chủ tịch hội đồng thành viên là bí thư cấp ủy và các đồng chí trong ban lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp đều là thường vụ cấp ủy. Theo đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp nhà nước được nâng lên rõ rệt. Trong những thành tích chung đó, có vai trò rất quan trọng và công tác lãnh đạo hiệu quả của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

2- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thực hiện kiện toàn tổ chức đảng theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn biên chế, phù hợp với tổ chức của doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Quy định 69 (khóa XII) của Ban Bí thư được thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Đã chủ động định hướng, yêu cầu các cấp uỷ xây dựng đề án, rà soát, hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương. Vừa qua, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước đều làm rất tốt chủ trương này và điều đó cũng cho thấy: nơi nào cấp uỷ vào cuộc quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trách nhiệm và uy tín của lãnh đạo được nâng cao, thì nơi đó doanh nghiệp sớm ổn định, đạt được sự đồng thuận cao và hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt. Ở đây cũng cần phải nhấn mạnh Đảng uỷ Khối đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp để thực thi các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả và hiệu quả cao nhất.

3- Công tác cán bộ, được coi là "then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng, từng bước được đổi mới theo hướng vừa bảo đảm chuẩn hoá theo các quy định chung, vừa cụ thể, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại. Trong đó, các đồng chí đã đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; đã quy hoạch được đội ngũ cán bộ chủ chốt cho Đảng bộ nhiệm kỳ III, nhất là những người đứng đầu cấp ủy tại các doanh nghiệp. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cấp uỷ viên, bí thư chi bộ và cán bộ tham mưu về công tác xây dựng Đảng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục được nâng lên.

4- Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đặc biệt nếu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, doanh nghiệp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được gắn liền với đầy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo phương châm “Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, "Giám sát phải mở rộng" gắn với thực hiện hậu kiểm. Do đó, trong nhiệm kỳ này, tình trạng các doanh nghiệp nhà nước tuỳ tiện, vi phạm các nguyên tắc, quy định trong đấu thầu thực hiện các dự án giảm đáng kể; hiện tượng thất thoát tài sản nhà nước, lãng phí nguồn lực đã bước đầu được khắc phục.

5- Công tác dân vận tiếp tục được chú trọng, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng qua đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tích cực, sáng tạo trong lao động, quản lý, nỗ lực vượt mọi khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng nói trên là yếu tố quyết định để các đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh; nhất là đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp, ngân hàng; thực hiện tốt công tác an sinh - xã hội, bảo vệ môi trường, gắn phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Qua nghe các báo cáo trình Đại hội, tôi rất vui mừng được biết, mặc dù trong thời gian qua tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Khối Doanh nghiệp Trung ương của chúng ta đã phấn đấu đạt và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu của toàn nhiệm kỳ, trong đó: tổng doanh thu tăng 38%; lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách tăng 24%; vốn chủ sở hữu tăng 18,9%; hỗ trợ an sinh xã hội đạt 9.754 tỷ đồng; bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập cho trên 725.000 lao động. Đây là những con số biết nói để chúng ta tiếp tục khẳng định, doanh nghiệp nhà nước là một lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, có vai trò định hướng, dẫn dắt trong nhiều ngành, lĩnh vực, địa bàn then chốt của nền kinh tế; có vai trò tiên phong trong việc thực thi các chủ trương, chính sách lớn, trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lớn, góp phần điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đầy phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chính điều này đã góp phần khẳng định quan điểm, chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng ta về doanh nghiệp nhà nước; qua đó đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thủ địch, phản động, cơ hội chính trị xuyên tạc về doanh nghiệp nhà nước, không vì tính không hiệu quả của một vài doanh nghiệp nhà nước mà phủ nhận vai trò rất quan trọng, to lớn của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta.

Những thành tựu nổi bật đó có được là nhờ sự phấn đấu bền bỉ của toàn Đảng bộ Khối qua các nhiệm kỳ; sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sáng tạo và hiệu quả của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ qua; sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài. Những thành tích đó, hôm nay Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bi thư, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các đồng chí đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa các đồng chí,

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đánh giá cao việc Đảng bộ Khối đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém như đã nêu trong Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II. Đề nghị các đồng chỉ tập trung đánh giá sâu thêm một số vấn đề sau:

1- Nhận thức của cấp uỷ về vai trò của doanh nghiệp nhà nước ở một nơi, một số lĩnh vực còn chưa đầy đủ, đúng mức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, cấp ủy đảng chưa cao. Còn có một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật bị kỷ luật và phải xử lý hình sự. Có tổ chức đảng, cấp uỷ đảng còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, chậm xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc. Có doanh nghiệp còn thực hiện chưa tốt công tác quy hoạch, kiện toàn cấp uỷ, cán bộ chủ chốt; có giai đoạn, một số doanh nghiệp để khuyết các chức danh chủ chốt. Nội dung và phương thức hoạt động của một số cấp ủy chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2- Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, ở một số cấp ủy trực thuộc vẫn còn mang tính hình thức nên chưa đáp ứng yêu cầu trong việc phát hiện sớm dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, trong ngăn chặn và đẩy lùi sai phạm, nhất là trong sử dụng nguồn vốn, quản lý đất đai, tài nguyên, đầu tư xây dựng và công tác cán bộ.

3- Hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số doanh nghiệp còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư. Tình trạng một số doanh nghiệp yếu kém chậm được xử lý để lại hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức Đảng và hình ảnh doanh nghiệp nhà nước. Vai trò dẫn dắt, tạo động lực phát triển của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực kinh tế chưa thể hiện được. Tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn của một số doanh nghiệp thực hiện châm so với kế hoạch đề ra. Người đứng đầu, tập thể cấp ủy của một số doanh nghiệp còn lúng túng, thiểu quyết tâm, chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát mục tiêu, lộ trình đề án tái cơ cấu.

4- Các cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Khối cũng như của các đảng bộ trực thuộc hoạt động không đồng đều. Có cơ quan thiếu chủ động; có cán bộ chuyên trách công tác đảng nắm chưa vững nghiệp vụ, thậm chí nắm không chắc các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng và phương thức lãnh đạo của Đảng. Cá biệt có cấp uỷ tổ chức sinh hoạt đảng lẫn với sinh hoạt của cơ quan. (Chúng ta đều biết Đảng có 5 nguyên tắc lãnh đạo là: 1) Tập trung dân chủ; 2) Tự phê bình và phê bình; 3) Đoàn kết thống nhất trong Đảng; 4) Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân; 5) Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Còn các phương thức lãnh đạo của Đảng gồm có: 1) Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng chính sách và chủ trương lớn thông qua các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, v.v; 2) Đảng lãnh đạo thông qua công tác tổ chức, cán bộ; 3) Đảng lãnh đạo thông qua hành động nêu gương của đảng viên; 4) Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, giám sát; 5) Đảng lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, vận động).

Tại Đại hội này, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, đánh giá sâu hơn và kỹ hơn không chỉ những thành tựu đã đạt được mà cần đặc biệt chú trọng những hạn chế, yếu kém; phân tích kỹ nguyên nhân để tìm ra giải pháp tốt nhất, sớm nhất để khắc phục cho bằng được.

Thưa các đồng chí,

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có cả những thuận lợi và thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, nhiệm vụ mới phức tạp hơn đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Cùng với tiến trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng với cấp uỷ các cấp có vai trò quan trọng trong việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và đổi mới sáng tạo, cụ thể hóa sự lãnh đạo nhằm triển khai thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò nòng cốt, định hướng, dẫn dắt, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc.

Tôi nhất trí và đánh giá cao các nhiệm vụ và định hướng giải pháp trong giai đoạn mới đã nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Sau đây, tôi xin gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận, làm rõ thêm:

1- Kế thừa các kết quả đạt được và phương thức lãnh đạo đã có, tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Khối luôn là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên. Với đặc thù là một Đảng bộ không có chính quyền cùng cấp, các đồng chí cần đặc biệt gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện chức năng của doanh nghiệp Nhà nước thông qua lãnh đạo cấp uỷ và lãnh đạo chủ chốt các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước. Đây là hai nội dung cốt lõi để đảm bảo việc thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp nhà nước. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức và cấp ủy đảng tại doanh nghiệp phải có trọng tâm, trọng điểm, khuyến khích đổi mới sáng tạo và lấy hiệu quả làm thước đo. Phải quán triệt sâu sắc các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng các cấp. Thực hành dân chủ rộng rãi trong sinh hoạt của tổ chức đảng, cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ gắn với duy trì nề nếp, kỷ luật, pháp chế, kỷ cương.

2- Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp nhà nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng, cấp ủy đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về mối quan hệ công tác giữa cấp uỷ với hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, tổng giám đốc, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh. Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng các nghị quyết chuyên đề để cụ thể hoá việc thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng của Đảng về sản xuất kinh doanh, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ cổ phần hóa, cơ cấu lại, sắp xếp doanh nghiệp và công tác cán bộ. Cần nhận thức rõ vai trò nòng cốt của các doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trong bảo đảm các cân đối lớn và trong các lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn, lưu chuyển chậm, lợi nhuận thấp mà khu vực tư nhân không sẵn sàng nhưng lại rất cần cho ổn định và phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, kịp thời phát hiện và đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo của cấp uỷ và hoạt động của doanh nghiệp.

3- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kể cả đội ngũ cán bộ làm công tác đảng trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Hết sức chú trọng công tác cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Nâng cao vai trò và hiệu quả người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đề cao vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi người đứng đầu gắn với thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực. Có cơ chế phù hợp để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung.

Chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, cán bộ chủ chốt doanh nghiệp, không để tình trạng khuyết các chức danh lãnh đạo chủ chốt, làm ảnh hưởng đến hoạt động của cấp ủy, doanh nghiệp và đơn vị. Đặc biệt quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hoàn thiện bộ tiêu chí nêu gương sát hợp, cụ thể, thực chất để thực hiện thật tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ và lãnh đạo doanh nghiệp, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng và số lượng. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phải thật sự tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức chuyên môn, phương pháp lãnh đạo và kỹ năng quản lý để tham gia hiệu quả vào sự lãnh đạo của tổ chức đảng, cấp ủy đảng đối với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4- Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới Chương trình công tác kiểm tra, giám sát và Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, khả thi và có các chỉ tiêu đánh giá kết quả cụ thể, ví dụ như mở rộng kiểm tra chuyên đề, tiếp tục quan tâm đến hậu kiểm. Tăng cường công khai, minh bạch mọi hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị; trước hết là trong công tác cán bộ, công tác tài chính, mua sắm, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công trình dự án…Đề cao trách nhiệm giải trình của cấp uỷ đảng và người đứng đầu doanh nghiệp. Xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật cán bộ có vi phạm, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong việc này.

Gắn công tác dân vận của Đảng với dân vận chính quyền; thực hiện nề nếp Quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng các cơ chế, tăng cường đầu tư phương tiện, kinh phí để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đền ơn đáp nghĩa, các cuộc vận động; ghi nhận, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên một cách thường xuyên, kịp thời, sáng tạo và thiết thực.

5- Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là Ủy ban Quản lý vốn tại nhà nước, các bộ, ban, ngành chủ quản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện giữa kinh tế và chính trị, vừa đáp ứng những mục tiêu cấp bách, trước mắt, vừa giải quyết dứt điểm được những yếu kém, ách tắc, tồn đọng lâu nay. Trước mắt, cần tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, xác định rõ vai trò của các cơ quan để sắp xếp, tổ chức và thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; lãnh đạo các cấp ủy tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng chiến lược thích ứng và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia và từng bước phát triển nền kinh tế số; lấy khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển chủ yếu của doanh nghiệp. Tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu quốc gia, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm, chủ động và tích cực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp theo hướng khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau trong Khối. Nâng cao trách nhiệm xã hội, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khuyển khích tinh thần làm chủ, hiệu quả làm việc của người lao động.

Nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, nhất là phân tích, dự báo thị trường, để kịp thời bổ sung, điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sát hợp với thực tiễn. Đặc biệt chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong toàn Đảng bộ.

Bảo đảm thu nhập, việc làm ổn định, an sinh xã hội cho người lao động. Gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chú trọng xây dựng, củng cố năng lực tại chỗ trong việc giữ vững ổn định chính trị tại các cơ sở doanh nghiệp nhà nước.

Thưa các đồng chí!

Ngoài nhiệm vụ quan trọng là đề ra Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới, Đại hội của chúng ta còn có nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thống nhất Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II chuẩn bị để trình Đại hội.

Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ và khách quan, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành khóa mới thực sự là hạt nhân tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đoàn kết, thống nhất, đảm bảo năng lực lãnh đạo, đáp ứng kỳ vọng gửi gắm của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và viên chức, người lao động trong khối doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, Đại hội cần xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng, tiêu biểu đại diện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ là đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, lập nhiều thành tích mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III; góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đóng góp cho cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, xứng đáng với sự gửi gắm, kỳ vọng và niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thắng lợi.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!”./.

Theo doanhnghieptrunguong.vn

tin nổi bật

Toàn văn thông cáo báo chí kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong các ngày 23 và 26/9, dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

‘Chúng ta đang đứng trước thời khắc bước ngoặt của lịch sử’

Ngày 24/9, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), New York, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khoá 77.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, để nền văn hiến Việt Nam rạng danh muôn thuở

Tối 24/9, tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Không 'hy sinh' tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tại phiên họp “Thúc đẩy thương mại bao trùm” trong khuôn khổ Hội nghị Tác động của Phát triển bền vững do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức (New York, Mỹ) ngày 23/9.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 24/9.

Văn phòng Chủ tịch nước bám sát thực tiễn đổi mới, hội nhập và phát triển

Diễn văn tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải

TP.HCM cần thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, ngày 23/9.

Xây dựng Đà Nẵng thành khu vực phòng thủ vững chắc, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Thành phố Đà Nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả nước; có nhiều mục tiêu quan trọng như: sân bay, nhà ga, cảng biển,…

Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng trước việc tăng lãi suất của Mỹ, Châu Âu

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô sau khi Fed tiếp tục nâng lãi suất

Đổi mới, tăng cường vận động chức sắc tôn giáo ở tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác tôn giáo trong thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Nhân dịp 45 năm Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết với nhan đề "45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển".

Phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm tại lễ trao quyết định bổ nhiệm

Sáng 12/9, Bộ TT&TT tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT. VietNamNet trân trọng giới thiệu phát biểu của ông Nguyễn Thanh Lâm.

Quán triệt quan điểm của Đảng, đẩy mạnh công tác động viên quốc phòng trong tình hình mới

Động viên quốc phòng gồm tổng thể các hoạt động, biện pháp xây dựng và huy động mọi nguồn lực của đất nước hoặc một số địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng, tạo sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội

Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ quan trọng của quốc gia, của Quân đội trong thời kỳ mới, góp phần hiện thực hóa đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.