phát triển doanh nghiệp

Cập nhập tin tức phát triển doanh nghiệp

Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam là để Make in Vietnam

Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam là để Make in Vietnam.

Chính phủ phục vụ phát triển DN chứ không phải chỉ hỗ trợ

Tinh thần thực hiện phát triển DN không phải là “hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn” nữa mà phải là tạo thuận lợi thương mại cho đầu tư, kinh doanh.