phát triển doanh nghiệp

Cập nhập tin tức phát triển doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp đa dạng và hội nhập tại BAT Việt Nam

Tại BAT Việt Nam, “Thực sự hòa nhập” là 1 trong 6 giá trị cốt lõi định hướng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp và hành xử của nhân viên. Bên cạnh các hoạt động nội bộ, doanh nghiệp cũng thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập cộng đồng.

Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam là để Make in Vietnam

Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam là để Make in Vietnam.

Chính phủ phục vụ phát triển DN chứ không phải chỉ hỗ trợ

Tinh thần thực hiện phát triển DN không phải là “hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn” nữa mà phải là tạo thuận lợi thương mại cho đầu tư, kinh doanh.