phát triển kinh tế xã hội

Cập nhập tin tức phát triển kinh tế xã hội

Phú Yên: Giảm chi phí, tăng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp

Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, tỉnh Phú Yên sẽ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước...

Năm 2022, Quảng Ngãi đạt kết quả khả quan trong phát triển kinh tế xã hội

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, năm 2022, Quảng Ngãi đã đạt kết quả tích cực toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.