Pocket Troops

Cập nhập tin tức Pocket Troops

Trở thành nhà huấn luyện đội quân nhí nhố trong Pocket Troops

Pocket Troops đưa người chơi trở thành một Tổng tư lệnh chỉ huy quân lính của mình đánh bại tên giáo sư độc tài và đám tay sai của hắn.