Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, chiến sĩ toàn quân thể hiện ở tâm thế sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Từ ngày thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Quân đội ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lập nhiều chiến công xuất sắc; được dân tin tưởng, yêu mến, đùm bọc, chở che và hết lòng ủng hộ, giúp đỡ. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đều giữ trọn niềm tin yêu, vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng; một lòng một dạ “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; thực hiện tốt lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”1.

Phấn khởi chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân tin tưởng sâu sắc rằng, bằng bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và năng lực của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, đưa nhân dân ta tiến lên giành nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong giai đoạn mới. Vững tin tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện “chung sức, đồng lòng” cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030, xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại.

Kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh và đường lối của Đảng về cách mạng Việt Nam, nhất là chủ trương, đường lối xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định tính tất yếu khách quan, sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện sự nghiệp này trong tình hình mới. Đại hội xác định, đây là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhận thức đầy đủ, sâu sắc rằng quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự lớn mạnh, trưởng thành của Quân đội ta. Vì vậy, tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định là sự thể hiện sinh động bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành của Quân đội ta. Trong đó, phấn đấu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Chiến lược Quân sự; Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Quốc phòng (sửa đổi năm 2018),… xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao là góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, luôn xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thể hiện ở ý chí, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang cùng với toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi, có thể gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời, xác định rõ mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới; coi đó là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Nội dung phương thức tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh là “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong các kế hoạch, đề án, dự án, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc; trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; trong các vùng, miền, địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể”2.


Điều kiện có ý nghĩa quyết định nâng cao chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội ta là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Quân đội vững mạnh về chính trị, cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nắm vững chức trách, nhiệm vụ, tinh thông nghiệp vụ, đạo đức cách mạng, giữ vững, phát huy bản chất cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là mệnh lệnh từ trái tim, đòi hỏi bức thiết mà toàn quân phải phấn đấu thực hiện; tập trung thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngay sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết của Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhất là nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xác định rõ mối quan hệ giữa đối tác và đối tượng; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nhận thức và thực hiện tốt các quan điểm của Đảng về “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”; “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”, “Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”. Đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở trên địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vững mạnh; tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh.

Hai là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận, nâng cao chất lượng dự báo chiến lược, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước sớm có chủ trương, đối sách xử lý thành công các tình huống phức tạp, “nhạy cảm”, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể, lực lượng, vận dụng tổng hợp các phương thức, biện pháp trên tất cả các ngành, lĩnh vực có liên quan để thực hiện nhiệm vụ; coi trọng công tác nghiên cứu dự báo, tham mưu về các đối sách, chính sách chiến lược. Kịp thời giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, nhất là với các nước lớn, các nước có chung đường biên giới nhằm bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trên cơ sở đó, có kế hoạch và phương án ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi bên trong, nhất là các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo đảm cho Quân đội luôn ở thế chủ động, không bị bất ngờ trước mọi tình huống.

Trước yêu cầu phát triển của thực tiễn, cần làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quan điểm, tư tưởng, tư duy mới của Đảng về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội; tìm lời giải đáp, làm sáng tỏ những vấn đề mà thực tiễn công cuộc đổi mới, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra, nhất là các vấn đề an ninh phi truyền thống, đối tượng, đối tác, phương thức tác chiến trên không gian mạng, về xây dựng quân đội hiện đại, xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, thành phố, v.v. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh, nhất là các tình huống liên quan đến biên giới, biển, đảo, vùng trời. Nâng cao năng lực tác chiến không gian mạng, chiến tranh thông tin, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, phương án để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, với tinh thần ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội để bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ba là, phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng, các tiềm lực quốc gia; nâng cao tính bền vững và khả năng quy tụ, tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo phương châm “bốn tại chỗ”. Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Chuẩn bị tốt mọi mặt để thực hiện động viên, tổng động viên trong các trạng thái quốc phòng, tình thế có chiến tranh. Chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện tốt nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp hoạt động và huy động sử dụng lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh toàn diện và đồng bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, nhất là dân quân biển, thường trực, cơ động và lực lượng động viên khẩn cấp. Thực hiện hiệu quả kế hoạch, đề án, dự án về bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức, biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới (giai đoạn 2020 - 2025); chủ động, quyết liệt điều chỉnh tổ chức biên chế Quân đội “tinh, gọn, mạnh”; xác định rõ vị trí công tác cho từng chức danh, trước hết ở cơ quan chiến dịch, chiến lược, khắc phục chồng chéo, kém hiệu quả. Ưu tiên nguồn lực xây dựng đồng bộ, hiện đại đối với lực lượng Phòng không - Không quân, Hải quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật, Cảnh sát biển, Tác chiến không gian mạng, Cơ yếu, v.v. Đầu tư thích đáng cho công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển lực lượng Lục quân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng hiện đại, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, huấn luyện; vận dụng sáng tạo các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, giải quyết mối quan hệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện cán bộ, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành, đào tạo, huấn luyện hợp lý; gắn kết chặt chẽ nhà trường và đơn vị. Thực hiện phương châm đào tạo, huấn luyện “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; huấn luyện đêm, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại. Kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, kỷ luật, đạo đức với rèn luyện thể lực cho bộ đội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, khả năng cơ động cao của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện mới. Tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh họat, công tác; tăng cường các biện pháp quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân.

Năm là, tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân và sự nghiệp quốc phòng. Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức trong tình hình mới; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội. Triển khai đồng bộ các giải pháp về giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới theo Chỉ thị số 855/CT-QUTW, ngày 12/8/2019 của Quân ủy Trung ương với các chuẩn mực cơ bản, phù hợp với tình hình mới. Thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Quân đội với Nhân dân. Xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phòng, chống hiệu quả tác động tiêu cực từ mặt trái cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tham mưu hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nhận diện, phân biệt và xử lý tốt mối quan hệ giữa đối tác và đối tượng, giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, chủ yếu, không để xảy ra hiện tượng mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm. Phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, theo tinh thần “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần củng cố sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đó là tâm nguyện, ý chí quyết tâm, niềm tin và lẽ sống cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Với niềm vinh dự, tự hào, tinh thần lạc quan, phấn khởi, tin tưởng tiến bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện phấn đấu mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” - Bộ đội của Nhân dân.

Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
_______________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 435.

2 - Phụ trương Đặc biệt Báo nhân dân, ngày 20/10/2020, tr. 04.

Theo Tạp chí QPTD

tin nổi bật

Phát triển nông nghiệp sinh thái, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị

Ở Việt Nam, một số mô hình nông nghiệp sinh thái đã được triển khai, đạt được thành công nhất định. Tuy nhiên, còn manh mún, chưa có sự liên kết hình thành các chuỗi giá trị, thiếu các tổ, nhóm nông dân, hợp tác xã nông nghiệp sinh thái.

Đổi mới, sáng tạo trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên từ Quảng Nam

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch nước: Người cao tuổi là rường cột của gia đình và cộng đồng

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư chúc mừng lực lượng Công nghệ thông tin CAND

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có Thư chúc mừng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công nghệ thông tin Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Làm ngời sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ CAND

Bộ trưởng Công an Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác ứng phó với bão số 4 vừa qua.

Phát biểu của ông Trần Thanh Mẫn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ V diễn ra ngày 28/9/2022 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Sơn La

Đảng bộ tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa. Sự nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh có bước phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đầu tư đúng tầm cho nghiên cứu cơ bản - Nhân tố nền tảng tạo đột phá phát triển KHCN

Việt Nam là một trong 10 quốc gia khởi xướng và đồng tác giả Sáng kiến Năm Quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững.

Toàn văn thông cáo báo chí kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong các ngày 23 và 26/9, dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

‘Chúng ta đang đứng trước thời khắc bước ngoặt của lịch sử’

Ngày 24/9, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), New York, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khoá 77.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, để nền văn hiến Việt Nam rạng danh muôn thuở

Tối 24/9, tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Không 'hy sinh' tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tại phiên họp “Thúc đẩy thương mại bao trùm” trong khuôn khổ Hội nghị Tác động của Phát triển bền vững do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức (New York, Mỹ) ngày 23/9.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 24/9.

Văn phòng Chủ tịch nước bám sát thực tiễn đổi mới, hội nhập và phát triển

Diễn văn tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải

TP.HCM cần thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, ngày 23/9.