Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp vừa nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, vừa chủ động tham gia phòng, chống dịch hiệu quả.

Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 lây lan rộng, tác động không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng, trực tiếp là nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp vừa nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, vừa tích cực phòng, chống dịch hiệu quả.

Đáng chú ý là, mặc dù phải chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19, song lực lượng vũ trang Quân khu đã hoàn thành toàn diện nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức tốt các cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp (2 cấp) trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh, diễn tập bắn đạn thật các cấp và diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; chủ động tổ chức tốt các cuộc hội thi, hội thao cấp cơ sở và tham gia đầy đủ các hội thi, hội thao cấp Bộ đạt kết quả cao. Năm 2020, Quân khu có 05 đơn vị (cấp trung đoàn, lữ đoàn) được Bộ Quốc phòng công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện Giỏi”, 01 trung đoàn đạt danh hiệu “Huấn luyện thể lực Giỏi”. Cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ về yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo cương vị, chức trách được giao; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 90% cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 70% cán bộ đại đội, trung đội và tương đương đạt khá, giỏi.

Các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến các cấp, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 bảo đảm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ; tổ chức luyện tập và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn không để xâm nhập vào cơ quan, đơn vị, lây lan ra diện rộng và dập dịch tại các điểm nóng, như: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, v.v.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiều quốc gia đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực quân sự. Biển Đông tiềm ẩn nguy cơ xung đột, mất ổn định đặt ra thách thức mới đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong nước và địa bàn Quân khu cơ bản ổn định, song các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường các hoạt động chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Đặc biệt, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội và gây khó khăn cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu. Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Một là

tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện chiến đấu. Đây là nội dung mang tính nguyên tắc và là giải pháp quyết định đến kết quả thực hiện công tác huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu trong trạng thái bình thường mới. Vì vậy, cùng với làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện chiến đấu và sự nguy hiểm của dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW; Nghị quyết số 280-NQ/ĐU, ngày 10/4/2013 của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; Công điện số 18/CĐ-TM, ngày 07/5/2021 của Bộ Tổng Tham mưu về công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và xây dựng lực lượng trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, nhà trường kịp thời điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị mình và diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn đóng quân. Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện cho cấp ủy, chỉ huy các cấp, rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, nâng cao chất lượng nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ quan trọng này; làm tốt việc kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả và công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường nêu cao tinh thần “huấn luyện giỏi, phòng, chống dịch tốt, sẵn sàng chiến đấu cao”, thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy, các tổ chức quần chúng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 454 chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch trong huấn luyện.

Hai là

thực hiện tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện trong trạng thái bình thương mới. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, Bộ Tham mưu Quân khu, trực tiếp là cơ quan quân huấn, nhà trường bám sát hướng dẫn của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, nghiên cứu tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện chiến đấu trong trạng thái bình thường mới, thậm chí tổ chức huấn luyện chiến đấu trong điều kiện đơn vị có quân nhân nhiễm Covid-19 phải chuyển đi cách ly, điều trị. Quán triệt nghiêm túc tinh thần vừa làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; tiến hành chuẩn bị đầy đủ vật chất, thao trường, bãi tập, sổ sách, giáo án, mô hình học cụ huấn luyện. Trong khi thực hiện chuẩn bị, cần chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm “5K + công nghệ”; tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào soạn giáo án, bài giảng, thiết kế mô hình học cụ đưa vào huấn luyện; phối hợp với địa phương mượn đất, mở rộng thao trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện trong điều kiện phải thực hiện giãn cách. Đồng thời, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp đủ về số lượng, chất lượng tốt, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc, có tâm huyết trong tổ chức huấn luyện. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tập trung vào các nội dung trọng tâm, mới, đơn vị thực hiện còn yếu,… chú trọng nội dung phòng, chống dịch Covid-19; bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ làm tham mưu về công tác huấn luyện, cán bộ cấp đại đội, trung đội, tiểu (khẩu) đội trưởng, cán bộ mới được bổ nhiệm và cán bộ mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm để nâng cao trình độ, tổ chức, phương pháp huấn luyện trong trạng thái bình thường mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trong thực hành huấn luyện, bám sát phương châm: “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với dân quân tự vệ, “cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với lực lượng dự bị động viên. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường tập trung huấn luyện vững chắc cho chỉ huy cơ quan và chiến sĩ phân đội, chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống, nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động, di chuyển, dịch chuyển, ngụy trang, nghi binh phù hợp với biên chế và trang bị hiện có của đơn vị. Đồng thời, tăng cường huấn luyện phòng hóa, huấn luyện quân y phòng, chống dịch, nhất là dịch Covid-19; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,… bảo đảm ứng phó kịp thời, hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn để có biện pháp quản lý quân nhân, điều chỉnh kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện chiến đấu - giáo dục chính trị cho các đối tượng, bảo đảm vừa huấn luyện tốt, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, không để lây nhiễm vào cơ quan, đơn vị.

Ba là

chú trọng công tác diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất, sát thực tế chiến đấu, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu cho đội ngũ cán bộ chỉ huy cơ quan, đơn vị. Trong khi đó, do yêu cầu, nhiệm vụ diễn tập việc tiếp xúc, hội họp, bàn bạc, trao đổi ra quyết định không thể thực hiện giãn cách đúng theo quy định, nên Bộ Tư lệnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị diễn tập hạn chế các cuộc họp trực tiếp, thực hiện họp, báo cáo kế hoạch, quyết tâm điều hành, chỉ huy diễn tập theo hình thức trực tuyến. Bộ Tham mưu Quân khu, trực tiếp là cơ quan tác chiến cần bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; đặc điểm, nhiệm vụ, tình hình dịch Covid-19 để kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo khối đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ tiến hành các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc diễn tập (chỉ huy - cơ quan các cấp; tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng cấp chiến dịch; vòng tổng hợp có bắn đạn thật; khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; chiến đấu phòng thủ cấp xã; phòng, chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập, tìm kiếm cứu nạn, trong đó chú trọng diễn tập phòng, chống dịch Covid-19).

Quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”, bên cạnh việc tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp trực chỉ huy, trực ban, trực chiến,… lực lượng vũ trang Quân khu cần tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản, công điện của trên về phòng, chống dịch Covid-19; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần chủ động “sớm hơn và cao hơn một bước”, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và không để dịch lây lan vào cơ quan, đơn vị. Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh cần quản lý tốt các khu cách ly tập trung, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Y tế thực hiện tốt công tác kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, truy vết và dập dịch tại các điểm nóng.

Để hoàn thành tốt “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình” trong trạng thái bình thường mới, lực lượng vũ trang Quân khu 3 tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả trên địa bàn.

Thiếu tướng NGUYỄN QUANG NGỌC, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu

Theo tapchiqptd.vn