Cán bộ và công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ nên đạt được kết quả quan trọng, làm nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Trên cơ sở quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội trong thời kỳ mới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã cụ thể hóa và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng nghị quyết, chương trình hành động ở từng cấp, bảo đảm phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu đều có nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ. Đặc biệt, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp mới có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng đội ngũ cán bộ, như: ban hành quy chế hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học đối với cán bộ trong lực lượng vũ trang Quân khu; phối hợp với các địa phương trên địa bàn thực hiện có hiệu quả việc đào tạo sĩ quan dự bị bằng ngân sách địa phương1; hiệp y trực tiếp với ban thường vụ các tỉnh ủy (thành ủy) về công tác cán bộ, xây dựng Đảng, v.v.

Trung tướng Trần Quang Phương phát biểu tại lễ công bố, trao quyết định cho các cán bộ chủ trì năm 2016

Đồng thời, tập trung đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang Quân khu có số lượng hợp lý và cơ cấu đồng bộ, có chất lượng toàn diện. Đến nay, trong lực lượng thường trực, về cơ bản cơ cấu cán bộ đảm bảo tính cân đối, đồng bộ và hợp lý; tỷ lệ cán bộ là sĩ quan, tỷ lệ đảng viên trong cán bộ, tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ cư trú tại chỗ được nâng lên2, đáp ứng đủ nhu cầu biên chế, nhất là ở cơ sở; chất lượng ngày càng được nâng cao3, phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Trong lực lượng dự bị động viên, đã chú trọng phát triển số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan dự bị4; hằng năm, đều luân phiên tổ chức huấn luyện, diễn tập nên trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ở cơ sở.

Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ còn một số bất cập, có mặt chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu. Việc giải quyết số lượng và cơ cấu cán bộ còn nhiều vướng mắc; tỷ lệ thừa, thiếu theo chức danh còn cao. Chất lượng cán bộ có mặt chưa tương xứng, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác cán bộ có nơi, có thời điểm chưa được tiến hành đồng bộ, chưa gắn kết chặt chẽ với công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách nên chất lượng, hiệu quả có mặt còn hạn chế.

Hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Quân khu cũng gặp một số khó khăn trong công tác cán bộ. Đó là, Quân khu có đầu mối đơn vị nhiều, số lượng cán bộ đông, lại chịu sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, chúng tập trung trước hết vào đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong khi đó, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phẩm chất, năng lực toàn diện đối với đội ngũ cán bộ Quân đội nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 5 nói riêng. Thế nhưng, tổ chức biên chế của Quân khu sẽ có những điều chỉnh, biến động; số cán bộ đã qua thực tế chiến đấu ngày càng giảm; số lượng cán bộ thừa, thiếu ngày càng cao, v.v.

Trước tình hình đó, quán triệt quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 769-NQ/QUTW, ngày 21-12-2012 của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xác định trong thời gian tới tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có kiến thức, năng lực toàn diện, có sức khỏe, độ tuổi phù hợp; có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ; bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng sự phát triển về nhiệm vụ, tổ chức biên chế, trang bị vũ khí trong giai đoạn mới. Theo đó, Quân khu tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục, quán triệt, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, cơ quan nghiệp vụ cán bộ các cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Việc nâng cao nhận thức không chỉ tập trung khắc phục các biểu hiện nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác cán bộ, mà phải hướng vào nâng cao trách nhiệm chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc và thống nhất cao hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chức năng các cấp đối với việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Kết quả nhận thức phải được chuyển hóa thành hành động, việc làm cụ thể trong thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, chống các biểu hiện hình thức, hô hào, báo cáo suông, v.v.

Hai là, thực hiện nghiêm quy chế, quy trình, nguyên tắc trong công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp. Trong đó, tập trung quán triệt và chấp hành đúng quy định của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền phê duyệt, xác định quy hoạch và quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt, có chất lượng các khâu, các bước trong xây dựng đội ngũ cán bộ, từ công tác tạo nguồn, quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng, quản lý và đánh giá cán bộ. Công tác quy hoạch phải bảo đảm tính kế thừa, liên tục, vững chắc trong quá trình chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ. Công tác tuyển chọn nguồn phải chặt chẽ, đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn về chính trị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, trước hết là chất lượng về chính trị; coi trọng nâng cao trình độ cán bộ chủ trì và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Công tác bố trí, sử dụng cán bộ phải đúng tiêu chuẩn, mục tiêu, yêu cầu đào tạo, chú trọng số cán bộ đã qua chiến đấu và các cương vị quản lý, chỉ huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác đánh giá cán bộ phải toàn diện, khách quan và công tâm; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức làm thước đo chủ yếu; gắn đánh giá cán bộ định kỳ với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); gắn đánh giá cán bộ với bổ nhiệm, sắp xếp, quy hoạch và các khâu khác trong công tác cán bộ.

Ba là, tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quân khu; bảo đảm cho đội ngũ cán bộ có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, đồng bộ, có chất lượng tốt. Thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc điều động, sắp xếp, luân chuyển, luân phiên cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu; tích cực khắc phục số cán bộ cơ sở còn thiếu, như: trung đội trưởng, chính trị viên phó đại đội và bác sĩ tuyến cơ sở; ưu tiên các đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và biên giới, hải đảo. Tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bảo đảm một phần ngân sách địa phương tổ chức đào tạo sĩ quan dự bị tại các trường quân sự địa phương. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu đào tạo, bổ túc, huấn luyện sĩ quan dự bị theo kế hoạch; tổ chức phúc tra, đăng ký quản lý chặt chẽ số sĩ quan dự bị hiện có ở từng địa phương, nhất là ở các thành phố và khu công nghiệp.

Bốn là, kết hợp tốt công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng cán bộ với thực hiện tốt công tác chính sách; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để giữ gìn, thu hút cán bộ. Phải chú trọng đến công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng cán bộ; phải dựa vào nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, tiêu chuẩn cán bộ, thực trạng phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc, v.v. Thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ Quân đội. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng các dự án về nhà ở, đất ở cho cán bộ. Lãnh đạo, chỉ huy các địa phương, đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo quỹ đất, để xây nhà chung cư bằng các hình thức thích hợp, đồng thời chủ động tạo nguồn để thực hiện các dự án nhà ở, đất ở. Trong phân phối, ưu tiên xem xét cho số cán bộ có thu nhập thấp, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành tích trong công tác. Thực hiện tốt chế độ khám sức khỏe định kỳ hằng năm và quản lý, nắm chắc sức khỏe, hậu phương gia đình cán bộ; chăm lo giải quyết tận tình, chu đáo các chế độ chính sách hiện hành đối với cán bộ và hậu phương gia đình; tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp, đề cao trách nhiệm các tổ chức, lực lượng trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, tổ chức quần chúng và của mọi cán bộ, đảng viên. Trong đó, cần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của đội ngũ bí thư, chính ủy, chính trị viên và cán bộ chỉ huy các cấp, nhất là đối với việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế, quy trình, nguyên tắc trong công tác cán bộ. Đồng thời, gắn chặt giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của cơ quan chính trị, nòng cốt là cơ quan cán bộ trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Vì vậy, phải thường xuyên chăm lo kiện toàn tổ chức cơ quan cán bộ các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm, có tầm, khả năng tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác cán bộ. Mặt khác, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong việc tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động và đóng góp ý kiến xây dựng đối với đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị trong thực hiện cương vị, chức trách, trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, v.v. Những ý kiến đóng góp đó là một trong những căn cứ quan trọng giúp cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ cũng như của từng cán bộ; từ đó có chủ trương, biện pháp quản lý, giáo dục, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp.

Thực hiện tốt các nội dung, biện pháp trên sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu

______________

1 - Từ năm 2009 đến nay, đã tiến hành đào tạo sĩ quan dự bị bằng ngân sách địa phương với tổng số tiền là 139.837.379.000 đồng.

2 - So với năm 1998, đến nay, tỷ lệ cán bộ là sĩ quan tăng 0,8%; cán bộ là người dân tộc thiểu số tăng 5,84%; cán bộ cư trú tại chỗ tăng 14,08%; tỷ lệ đảng viên trong cán bộ tăng 0,4%, v.v.

3 - Có 80,26% cán bộ qua đào tạo dài hạn, 19,74% qua đào tạo ngắn hạn; trình độ học vấn cao đẳng, đại học trở lên đạt 82,3%, trong đó có 2,25% sau đại học.

4 - Đến nay, số lượng sĩ quan dự bị đạt 121,93% nhu cầu; đã sắp xếp 82,79% (có 76,03% đúng chuyên nghiệp quân sự). Về chất lượng: cán bộ đào tạo dài hạn đạt 2,32%, đào tạo ngắn đạt 13,01%; qua chiến đấu có 0,64%, tỷ lệ đảng viên đạt 50,89%, đoàn viên đạt 23,03%, tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên đạt 9,77%.

Theo tapchiqptd.vn