Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bản kế hoạch thực hiện theo chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn này, bao gồm các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Theo đó, Quảng Nam định hướng xây dựng và triển khai hệ thống xác định, phát hiện thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng và kịp thời xử lý; chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và nền tảng số trong công tác bảo đảm an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, Quảng Nam cũng đặt mục tiêu phát triển hệ thống nền tảng, hạ tầng, mạng lưới gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng; xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

{keywords}
Trong kế hoạch chuyển đổi số định hướng đến năm 2030, Quảng Nam đặt mục tiêu triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng.

Trước đó ngày 9/10/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”, với nội dung về an toàn và bảo mật thông tin được đặt ra khá cụ thể.

Những mục tiêu về an toàn và bảo mật thông tin được Quảng Nam đặt ra trong đề án này bao gồm xây dựng Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) toàn tỉnh; triển khai giải pháp phòng chống virus, phần mềm độc hại tập trung.

H.A.H

Quảng Nam đã có kế hoạch an toàn thông tin 2021-2025

Quảng Nam đã có kế hoạch an toàn thông tin 2021-2025

Những mục tiêu về an toàn và bảo mật thông tin được Quảng Nam đặt ra trong thời gian tới bao gồm xây dựng Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) toàn tỉnh; triển khai giải pháp phòng chống virus, phần mềm độc hại tập trung.