Vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ngành Nội vụ và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2019. Ông Đoàn Dụng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Sở, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; lãnh đạo UBND huyện Mộ Đức, lãnh đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ và lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ngành Nội vụ và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2019. Ông Đoàn Dụng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị (nguồn ảnh: quangngai.gov.vn).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, tại Hội nghị, ông Hà Văn Tính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đã báo cáo kết quả công tác đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm năm 2019 của ngành Nội vụ.

Theo đó, Sở Nội vụ, ngành Nội vụ ở Quảng Ngãi đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Sở Nội vụ, ngành Nội vụ; chủ trương, kết luận của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai thực hiện quản lý nhà nước của ngành Nội vụ trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong đầu năm 2019, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động... tại các cơ quan, đơn vị và đề xuất các phương hướng, giải pháp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong cuối năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đoàn Dụng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đề nghị lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Nội vụ, ngành Nội vụ luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất; chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao.​

Việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động... tại các cơ quan, đơn vị như ở Quảng Ngãi là rất cần thiết trong chủ trương hiện nay.

Trong Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có đặt ra các chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó đến năm 2021, phấn đấu giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.792) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 205.369) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; có 10% (bằng 5.792) đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

Đến năm 2025 phấn đấu tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.213) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 184.832) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; có tối thiểu 20% (bằng 10.426) đơn vị tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Đến năm 2030 phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; giảm 10% (bằng 166.349) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025.