Quốc gia thất bại

Cập nhập tin tức Quốc gia thất bại

Ai thành công, ai thất bại?

Quốc gia có chỉ số thất bại cao nhất là nơi có nền kinh tế yếu nhất, phát triển chậm nhất, nhiều bất công nhất, v.v..