- Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Công an Tô Lâm đọc tham luận tại hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 sáng nay.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, hiện nay, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ ngày càng căng thẳng, chủ nghĩa khủng bố xuất hiện ở nhiều nơi… 

{keywords}

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại VN đã hết sức chủ động, tích cực và quyết tâm triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, xử lý thỏa đáng nhiều vấn đề phức tạp. 

"Đối ngoại VN đã có những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tạo điều kiện công cuộc bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả", Đại tướng nói.

Đóng góp vào công tác đối ngoại chung của đất nước, trong những năm qua, đối ngoại quốc phòng cũng đạt được những thành tựu quan trọng như bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, tăng cường củng cố lòng tin, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực. 

Cho đến nay, VN đã thiết lập quan hệ quốc phòng với hơn 80 nước và tổ chức quốc tế.
Trong thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao thường xuyên tham vấn, chia sẻ thông tin về các vấn đề quốc tế, hoạch định chiến lược với các đối tác.

"Hai Bộ cần tăng cường quản lý biên giới, xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng", Bộ trưởng Quốc phòng cũng mong muốn Bộ Ngoại giao hỗ trợ trong việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác đối ngoại, đặc biệt là kỹ năng nghiên cứu các vấn đề quốc tế, vấn đề biên giới, lãnh thổ. 

{keywords}

Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến khó dự đoán, nhiều thách thức trên các phương diện an ninh truyền thống và phi truyền thống, trong nước cũng gặp những thách thức về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh thì ngoại giao đã trở thành một phương thức đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển và tồn tại của quốc gia.

Công tác đối ngoại VN, trong đó ngành ngoại giao làm nòng cốt, đã hết sức nỗ lực, phục vụ hiệu quả trong việc triển khai đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, giúp đất nước duy trì trạng thái cân bằng chiến lược, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường mở rộng và làm sâu sắc thêm các quan hệ quốc tế trên hầu hết các lĩnh vực, phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Điểm qua những thành tựu đối ngoại của ngành công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh đến sự phối hợp giữa ngành ngoại giao và công an: “Công tác ngoại giao và công tác công an luôn hướng tới mục tiêu chung là kiến tạo, đảm bảo môi trường, điều kiện thuận lợi cho quá trình vận động phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến, biến động khó lường, phức tạp như hiện nay, hai lĩnh vực này càng phải tăng cường phối hợp, đồng hành". 

Chung Hoàng - Ảnh: TG&VN