respring

Cập nhập tin tức respring

Đường link này sẽ khiến Messages trên iOS và macOS treo cứng, toàn hệ thống respring ngay lập tức

Các đường link hay mẩu text có khả năng gây ra những sự cố đáng chú ý trên iOS hay macOS đã không còn lạ. Hôm nay, người ta lại phát hiện một đường link dẫn đến trang web GitHub - được đặt tên là chaiOS - sẽ khiến ứng dụng Messages treo cứng.