riến độ

Cập nhập tin tức riến độ

Tuy nhiên để đạt tới cái đích cuối cùng này thì QTV vẫn còn cần cố gắng hơn nhiều.