Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn là một trong những đơn vị sự nghiệp công lập mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn dự kiến chuyển thành công ty cổ phần (Ảnh minh họa: baobackan.org.vn)

Ngày 11/10/2019, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Kạn thành công ty cổ phần.

Văn phòng Chính phủ cho biết, ngày 27/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có báo cáo về quy trình thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính xem xét nội dung báo cáo và các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn để có những đề xuất phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của thực tiễn và nghiên cứu để xây dựng dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trình Chính phủ theo đúng Nghị quyết 59 ngày 13/8/2019 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý đối với kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 22/8/2019, liên quan đến việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát việc phê duyệt phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trình Chính phủ theo đúng Nghị quyết số 59 ngày 13/8/2019 của Chính phủ.

Cũng tại công văn gửi Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ngày 22/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn trước ngày 30/9/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ cơ sở pháp lý việc phê duyệt phương án cổ phần hóa, quy trình thực hiện chuyển đổi theo quy định pháp luật của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn và Bến xe ô tô khách Bắc Kạn; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý (nếu có).

Trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019, Chính phủ đã dành riêng một mục để để cập đến đề nghị xây dựng Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

Cụ thể, tại Nghị quyết 59, Chính phủ thống nhất với các nhóm chính sách nêu tại đề nghị của Bộ Tài chính về việc xây dựng Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định này, trình Chính phủ trong tháng 12/2019 để ban hành Nghị định này thay thế Quyết định 22 ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ giao Bộ KH&ĐT quy định danh mục ngành, lĩnh vực và tỷ lệ cổ phần Nhà nước cần nắm giữ khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần khi sửa đổi Quyết định 31 ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.