Sắp xếp báo chí

Cập nhập tin tức Sắp xếp báo chí

TP.HCM sắp xếp và sáp nhập cơ quan báo chí, không xóa tên tờ nào

Từ 28 cơ quan báo chí, sau sắp xếp đến hết năm 2020 TP.HCM chỉ còn 19 đơn vị và đến năm 2025 nghiên cứu xây dựng đề án chỉ còn một Trung tâm báo chí đa phương tiện.