Sắp xếp nhân sự

Cập nhập tin tức Sắp xếp nhân sự

TP.HCM tinh gọn bộ máy, giảm 10 phường vùng lõi trung tâm

Theo đề án của Sở Nội vụ, sẽ sáp nhập 19 xã, phường khi đó TP.HCM sẽ chỉ còn 312 đơn vị hành chính so với 322 hiện nay.