SDGs

Cập nhập tin tức SDGs

VN cùng toàn cầu hành động mục tiêu phát triển tham vọng

Các quốc gia trên toàn thế giới đã thống nhất những mục tiêu phát triển mới cho 15 năm tới, toàn diện và tham vọng hơn.