Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Cơ sở dữ liệu quốc gia này là tập hợp thông tin về việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan có thẩm quyền được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan.

Nghị định nêu rõ, cơ sở dữ liệu được xây dựng, quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ và được tổ chức cập nhật, khai thác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

{keywords}
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo. (Ảnh minh họa: Internet)

Hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm các thông tin về tiếp công dân; thông tin xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các báo cáo định kỳ, báo cáo vụ việc, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kiến nghị, phản ánh cập nhật theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Nghị định quy định một loạt hành vi bị nghiêm cấm như: cố ý không cập nhật hoặc cập nhật thông tin, dữ liệu không đầy đủ. không chính xác; làm sai lệch thông tin, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái pháp luật trong cơ sở dữ liệu; truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu; Khai thác, sử dụng, tiết lộ thông tin trong cơ sở dữ liệu trái pháp luật hoặc lợi dụng việc cung cấp thông tin để trục lợi; Phá hủy, phá hoại, làm hư hỏng hoặc hủy hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hoặc cản trở quá trình vận hành, duy trì ổn định, liên tục của cơ sở dữ liệu.

Quyền yêu cầu khai thác dữ liệu

Theo Nghị định vừa ban hành, Thanh tra Chính phủ được giao tổ chức xây dựng, vận hành hạ tầng kỹ thuật, quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu.

Ban Tiếp công dân Trung ương thực hiện việc cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vào cơ sở dữ liệu. Các đơn vị khác thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm cập nhật kịp thời thông tin, dữ liệu những vụ việc được giao chủ trì giải quyết vào cơ sở dữ liệu.

Cơ quan này cung cấp thông tin về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ cơ sở dữ liệu do mình cập nhật, quản lý theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn việc cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu trên phạm vi toàn quốc; chuẩn hóa và hướng dẫn kết nối, đồng bộ với các cơ sở dữ liệu khác có liên quan.

Nghị định nêu rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Trong đó, có các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.

Việc khai thác, sử dụng bí mật nhà nước trong cơ sở dữ liệu được thực hiện theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu thực hiện yêu cầu bằng văn bản, trong đó xác định rõ nội dung thông tin, dữ liệu cần cung cấp, mục đích khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu.

Cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu xem xét, thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu theo yêu cầu, bảo đảm đúng nội dung, đối tượng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp vì lý do khách quan mà chưa cung cấp được thông tin, dữ liệu theo yêu cầu thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu và nêu rõ lý do.

Duy Vũ

Hòa Bình giao chỉ tiêu thanh toán online trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho cấp cơ sở

Hòa Bình giao chỉ tiêu thanh toán online trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho cấp cơ sở

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia mà 15 Sở, ban, ngành và 10 UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cần đạt được trong năm nay là 30% tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công.