sở hữu công nghiệp

Cập nhập tin tức sở hữu công nghiệp

Sẽ trình chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ vào cuối năm

Dự thảo Chiến lược dự kiến sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét vào cuối năm 2017.

Tranh chấp 'gà Mạnh Hoạch': Cường hói kiện Cường 556

Công ty TNHH Thương mại Quốc Ấn - chủ sở hữu nhãn hiệu Cường hói, cho rằng Nhà hàng gà tươi Mạnh Hoạch Cường 556 (Nhà hàng Cường 556) xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “Cường hói” của Công ty Quốc Ấn.