Ngày 30/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Thuận có công văn triển khai thực hiện Quyết định số 3250 của UBND tỉnh, phê duyệt Đề án Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm trên không gian mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Thuận yêu cầu các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở phổ biến thêm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng cho mỗi cá nhân tại đơn vị; xác định nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm trên không gian mạng là đặc biệt quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài.

{keywords}
 

Sở cũng yêu cầu tăng cường giám sát hệ thống thông tin và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công an ninh mạng; thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng; chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phê phán những thông tin xấu độc, giả mạo...

Theo quan điểm chỉ đạo của Đề án 3250, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng cho mỗi cá nhân, tổ chức là yếu tố then chốt, góp phần tạo dựng một không gian mạng an toàn, an ninh, bền vững.

H.A.H

Thêm sản phẩm Điều phối, tự động hóa và phản ứng ATTT có khuyến nghị yêu cầu kỹ thuật

Thêm sản phẩm Điều phối, tự động hóa và phản ứng ATTT có khuyến nghị yêu cầu kỹ thuật

Điều phối, tự động hóa và phản ứng an toàn thông tin là sản phẩm thứ 6 trong 11 sản phẩm an toàn thông tin trong nước đã và sẽ được Bộ TT&TT ban hành các yêu cầu kỹ thuật cơ bản cần đáp ứng.