streaming video

Cập nhập tin tức streaming video

Twitch bỏ Flash để chạy theo HTML5

Thêm một đòn nữa giáng mạnh vào sản phẩm của Adobe, khi Twitch tuyên bố sẽ phát triển dịch vụ của mình dựa trên nền tảng HTML5.