{keywords}
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết Đề án 896. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) giai đoạn 2013-2020 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì ngày 23/4, đại diện Bộ TT&TT đã đưa ra 4 nhóm yêu cầu thiết yếu cần đáp ứng khi triển khai các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư, khai thác thông tin dân cư để kết nối được với CSDL quốc gia về dân cư một cách hiệu quả và an toàn.

Cụ thể, 4 nhóm yêu cầu được Bộ TT&TT đề xuất gồm có: Đồng bộ về định hướng, quy định, kế hoạch; Tuân thủ quy định, hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Đồng bộ trong quá trình triển khai; Sử dụng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ TT&TT quản lý.

Đồng bộ về định hướng, quy định, kế hoạch

Theo Bộ TT&TT, việc xây dựng và phát triển CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư phải có phương án đồng bộ về định hướng phát triển và kế hoạch thực thi. Có như thế mới bảo đảm việc triển khai hệ thống được chủ trì bởi nhiều cơ quan được thống nhất và hiệu quả.

Ba yêu cầu gồm có: định hướng xây dựng, phát triển CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL, hệ thống thông tin liên quan phải được cụ thể hóa trong “Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cần được thể chế hóa trong các quy định quản lý chuyên ngành để có đủ căn cứ pháp lý; các bộ, ngành chủ trì triển khai các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư phải công khai kế hoạch chi tiết với Bộ TT&TT và Bộ Công an.

Tuân thủ quy định, hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu số

Đại diện Bộ TT&TT phân tích, kết nối và chia sẻ dữ liệu là điểm nghẽn của quá trình phát triển Chính phủ điện tử trong nhiều năm. Một nguyên nhân chính là thiếu quy định pháp lý, dẫn đến việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chủ yếu là tự phát, dựa trên sự tự nguyện của các bên tham gia.

Thời gian qua, để thúc đẩy việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, Bộ TT&TT đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, hoặc trực tiếp ban hành một số văn bản quy định, hướng dẫn kỹ thuật, bao gồm: Nghị định 47/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Thông tư 02/2017 của Bộ TT&TT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN 109:2017:BTT&TT); Thông tư 13/2017 của Bộ TT&TT quy định yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia; Nghị định 85/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư 03/2017 của Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85.

Đồng bộ trong quá trình triển khai

Bộ TT&TT cho hay, việc các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư do nhiều bộ, ngành xây dựng, phát triển bằng nhiều đề án, dự án, nhiệm vụ dẫn đến cần thiết phải có cơ chế điều phối nhằm bảo đảm việc triển khai hiệu quả.

Các yêu cầu cơ bản, theo Bộ TT&TT, gồm có: khi xây dựng quy định chuyên ngành cho CSDL, hệ thống liên quan đến quản lý dân cư, Bộ ngành chủ quản cần mời Bộ TT&TT, Bộ Công an tham gia Ban biên tập, Tổ soạn thảo để xây dựng các nội dung liên quan đến kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư; cần xin ý kiến của Bộ TT&TT, Bộ Công an, đặc biệt là nội dung về việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư.

Cùng với đó, bộ, ngành, địa phương chủ quản cần cử đơn vị, cán bộ đầu mối để cùng với Bộ TT&TT, Bộ Công an tạo thành các nhóm làm việc phục vụ tạo lập, quản lý, vận hành bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các kết nối.

Sử dụng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức triển khai Nghị định 47/2020 và chủ trì triển khai Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, Bộ TT&TT đã xây dựng và đưa vào sử dụng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia trên quy mô toàn quốc. Đây là nền tảng “xương sống” cho kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Hiện tại, nền tảng này đã kết nối với hơn 200 hệ thống thông tin của 85 bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; kết nối với 5 CSDL quốc gia, 7 hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương.

{keywords}
Hướng tới mục tiêu thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch và sống”, Bộ TT&TT đề xuất 4 nhóm yêu cầu thiết yếu cần đáp ứng khi triển khai các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo thống kê, từ năm 2019 đến nay đã có hơn 12 triệu giao dịch thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Đáng chú ý, từ tháng 10/2019 đến hết ngày 22/4/2021, có hơn 1,9 triệu hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi được thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Đại diện Bộ TT&TT khẳng định: "Bộ TT&TT sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương triển khai CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được hiệu quả, bảo đảm tuân thủ quy định, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, an toàn, an ninh mạng".

Với tổng thể 4 nhóm yêu cầu trên cùng sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, sự quyết tâm của Bộ Công an, sự đồng hành của Bộ TT&TT, sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, đại diện Bộ TT&TT cho rằng đã có “Điều kiện cần” và “Điều kiện đủ” để sớm đưa CSDL quốc gia về dân cư chính thức đưa vào sử dụng, khai thác ngay trong năm 2021. Đây được xem là một trong những điều kiện tiên quyết để có thể phát triển nhanh Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

M.T

Dữ liệu số sẽ là nền tảng để phát triển, hướng tới Chính phủ số

Dữ liệu số sẽ là nền tảng để phát triển, hướng tới Chính phủ số

Theo Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT), Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước đã nhấn mạnh vào “dữ liệu số”, thể hiện tinh thần dữ liệu số sẽ là nền tảng để phát triển hướng tới Chính phủ số.