Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt

Bài phát biểu của ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, ngày 6/1/2022.

Thưa các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể hội nghị!

Hôm nay, chúng ta cùng nhau tham dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tổng kết, đánh giá, khẳng định những việc làm tốt, chỉ ra tồn tại, hạn chế, mà còn định hướng những nhiệm vụ, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, công chức, những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh những tình cảm thân thiết, nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể hội nghị!

Năm 2021, năm mở đầu cho một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước; năm diễn ra Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền các cấp đã đi qua, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp về sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả nổi bật của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt công tác; nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp uỷ các cấp đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban thường vụ cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của Trung ương, của Tỉnh ủy về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là công tác nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, bảo đảm theo đúng phương án nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là yếu tố rất quan trọng, quyết định đến việc tổ chức thành công Cuộc bầu cử và tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh khi bước sang nhiệm kỳ mới.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban thường vụ cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức sơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ”; tập trung rà soát các văn bản của cấp ủy liên quan đến công tác tổ chức và cán bộ, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 580 về Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, Quyết định số 581 về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Đây là những nội dung rất quan trọng, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, chồng chéo trong các quy định trước đây, đồng thời là cơ sở pháp lý để các cấp ủy thực hiện đồng bộ, thống nhất các quy định về tổ chức và cán bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Bên cạnh việc tham mưu hoàn thiện thể chế, ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sắp xếp phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm; bước đầu đã phát huy được năng lực, trình độ, sở trường công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác cán bộ tiếp tục có sự đổi mới, thực hiện đồng bộ, chặt chẽ ở tất cả các khâu, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện trong đánh giá bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, phân công, bố trí sắp xếp cán bộ..., đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Việc điều động, luân chuyển cán bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện, đã chú ý điều động cán bộ từ dưới lên, từ trên xuống; từ cơ quan đảng, đoàn thể sang chính quyền và ngược lại.

Công tác chuẩn bị nguồn nhân sự, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số được tiến hành từ sớm; việc bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, bảo đảm tính liên tục, không để khoảng trống trong công tác cán bộ, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý, bổ sung hồ sơ, lý lịch cán bộ, đảng viên được thực hiện theo quy định. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm. Sau nhiều năm không hoàn thành chỉ tiêu về phát triển đảng; năm nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 4.710 đảng viên mới, vượt 25,6% kế hoạch. Đây là kết quả rất đáng mừng, thể hiện nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, các địa phương, qua đó góp phần bổ sung lực lượng, tăng thêm sức mạnh cho Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đánh giá cao những thành tích mà toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được; nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng vào sự phát triển chung của tỉnh trong năm 2021 vừa qua.

Thưa các đồng chí!

Phấn khởi với những kết quả đạt được; song, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đã từng bước được nâng lên, nhưng vẫn còn một bộ phận hạn chế về năng lực, trình độ, phương pháp, tác phong công tác không phù hợp với vị trí công việc; tính chủ động, tự chịu trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật lao động và đạo đức công vụ chưa cao. Vẫn còn thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên một số lĩnh vực. Trong công tác đánh giá cán bộ, vẫn còn tình trạng nể nang, có nơi chưa đánh giá thực chất. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức vẫn còn có tình trạng chưa bám sát quy hoạch, đào tạo không đúng với chuyên ngành, vị trí công tác. Trong công tác lựa chọn, giới thiệu, định hướng nhân sự tham gia hiệp thương ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã ở một số đơn vị trong bầu cử vừa qua chưa sát, nên để xảy ra tình trạng bầu thiếu ở cơ sở. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương, đơn vị có biểu hiện thiếu thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, chưa có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác; một số cán bộ chuyên môn năng lực hạn chế, tinh thần trách nhiệm không cao nhưng chưa được thay thế hoặc bố trí lại kịp thời. Công tác phát triển đảng viên vượt kế hoạch, nhưng ở một số nơi, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn khó khăn. Công tác khen thưởng có trường hợp chưa gắn với năng lực, kết quả, sản phẩm công việc cụ thể…

Về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số chi bộ còn rất hạn chế; chưa kịp thời phát hiện, uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng chính trị và những sai phạm của cán bộ, đảng viên; chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn thấp, nội dung nghèo nàn, đơn điệu, không sát với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác tự phê bình và phê bình, tính chiến đấu chưa cao; nguồn nhân sự bố trí cán bộ làm bí thư, trưởng thôn, trưởng phố một số nơi gặp khó khăn, nhất là nhân sự trưởng thôn, trưởng phố; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở một số nơi còn khó khăn; có nơi đánh giá, phân loại đảng viên chưa thực chất; một số đảng viên sau khi nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, không chuyển sinh hoạt về nơi cư trú; tính tiền phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao…

Những hạn chế nêu trên, cũng chính là những khó khăn, thách thức đang đặt ra với các cấp ủy đảng và toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng. Sau hội nghị lần này, chúng ta cần phải nhanh chóng có các chủ trương, giải pháp để khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế nêu trên để nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể hội nghị!

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh ta là rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; trong đó có vai trò rất quan trọng của những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, bên cạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo, tôi đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và chuẩn bị kỹ lưỡng các kế hoạch, chương trình hành động giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Chương trình hành động thực hiện khâu đột phá về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức sơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ”.

Trước mắt, cần tập trung cao cho công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" và Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Thứ hai, khẩn trương tổng kết, đánh giá và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 12/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, gắn với quán triệt, triển khai và tham mưu tổ chức thực hiện Quy định 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả công tác tham mưu về quy trình công tác cán bộ, từ phát hiện, đánh giá, đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Đổi mới nâng cao chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ, mà trọng tâm là công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ. Đánh giá cán bộ phải căn cứ vào hiệu quả công tác, có sản phẩm cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị. Từ đó công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi, giám sát. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; gắn đào tạo bồi dưỡng cán bộ với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ và đẩy mạnh việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là kiến thức pháp luật, quản lý kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế... Chú trọng tạo lập môi trường học tập không chỉ học tập trong các khóa đào tạo, bồi dưỡng, mà ngay trong quá trình công tác, trong môi trường làm việc hằng ngày, cũng cần tạo ra một không khí học tập.

Thứ ba, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng thẩm định các đề án về công tác tổ chức bộ máy; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu cho cấp ủy điều động, thay thế những cán bộ sa sút về phẩm chất, đạo đức, năng lực hạn chế, có dấu hiệu mất đoàn kết, để địa phương trì trệ, yếu kém...

Thứ tư, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 05 ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong sinh viên và học sinh các trường THPT,... gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng, gắn với xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của từng loại hình chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc tình hình chính trị nội bộ của cơ quan, đơn vị; quản lý chặt chẽ các vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên, chuẩn bị thật tốt nguồn nhân sự quy hoạch cho các giai đoạn tới.

Thứ năm, củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách phù hợp; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, từng cơ quan. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” với phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy”. 

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên, đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh phải không ngừng phấn đấu vươn lên, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; thực hiện tốt Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, sâu sát thực tiễn, giữ vững nguyên tắc, lắng nghe ý kiến trong thực hiện nhiệm vụ.

Thưa các đồng chí!

Nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022 và những năm tiếp theo là rất lớn, song cũng rất vẻ vang. Tiếp nối và phát huy những kết quả đã đạt được, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh ta sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đưa Thanh Hoá sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc.

Nhân dịp năm mới 2022 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, chào đón Xuân Nhâm Dần, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cơ quan tổ chức của cấp ủy các cấp lập được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong giai đoạn mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

tin nổi bật

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Hà Nội, ngày 3/10/2022.

Thanh niên hướng đến phương châm: Không tự ti - Giảm tự tôn - Luôn tự tin và Biết tự hào

VietNamNet giới thiệu bài phát biểu của Bí thư Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 2/10.

Phát triển nông nghiệp sinh thái, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị

Ở Việt Nam, một số mô hình nông nghiệp sinh thái đã được triển khai, đạt được thành công nhất định. Tuy nhiên, còn manh mún, chưa có sự liên kết hình thành các chuỗi giá trị, thiếu các tổ, nhóm nông dân, hợp tác xã nông nghiệp sinh thái.

Đổi mới, sáng tạo trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên từ Quảng Nam

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch nước: Người cao tuổi là rường cột của gia đình và cộng đồng

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư chúc mừng lực lượng Công nghệ thông tin CAND

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có Thư chúc mừng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công nghệ thông tin Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Làm ngời sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ CAND

Bộ trưởng Công an Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác ứng phó với bão số 4 vừa qua.

Phát biểu của ông Trần Thanh Mẫn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ V diễn ra ngày 28/9/2022 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Sơn La

Đảng bộ tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa. Sự nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh có bước phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đầu tư đúng tầm cho nghiên cứu cơ bản - Nhân tố nền tảng tạo đột phá phát triển KHCN

Việt Nam là một trong 10 quốc gia khởi xướng và đồng tác giả Sáng kiến Năm Quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững.

Toàn văn thông cáo báo chí kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong các ngày 23 và 26/9, dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

‘Chúng ta đang đứng trước thời khắc bước ngoặt của lịch sử’

Ngày 24/9, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), New York, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khoá 77.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, để nền văn hiến Việt Nam rạng danh muôn thuở

Tối 24/9, tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Không 'hy sinh' tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tại phiên họp “Thúc đẩy thương mại bao trùm” trong khuôn khổ Hội nghị Tác động của Phát triển bền vững do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức (New York, Mỹ) ngày 23/9.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 24/9.