switch SG2400

Cập nhập tin tức switch SG2400

Cấu hình không chạm với thiết bị chuyển mạch SG2400 của HANDREAMNET

Chức năng cấu hình không chạm zero-touch Configuration bao gồm: tự động cấu hình, tự động sao lưu cấu hình và tự động khôi phục cấu hình.