thần kiếm trong Dark Souls

Cập nhập tin tức thần kiếm trong Dark Souls

Sẽ ra sao nếu Thần kiếm trong Dark Souls bước ra đời thực?

Đời không như là mơ, người thường khó mà sử dụng thanh kiếm này dễ dàng như trong Dark Souls.