The Tale of Kiều

Cập nhập tin tức The Tale of Kiều

Dịch giả Nguyễn Bình: 'Tôi không muốn đứng một mình như một người trẻ'

"Tôi không muốn đứng một mình như một người trẻ với một niềm đam mê lịch sử, văn học và 'Truyện Kiều. Tôi muốn những người khác cũng đứng cạnh mình", dịch giả Nguyễn Bình.