Luồng xanh được kết nối thông qua 22 chốt kiểm dịch.

Xem chi tiết Thông báo 1164 sở GTVT Hà Nội về luồng xanh Hà Nội kết nối luồng xanh quốc gia