- Trong Chỉ thị đề ngày 30/1, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê hướng dẫn Cục thống kê các địa phương cung cấp số liệu dân số đến hết ngày 31/12/2010 tại từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu BĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

Cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa XII, tháng 5/2007
Thủ tướng vừa ra Chỉ thị khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2015 - một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.

Để đảm bảo cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thể hiện được không khí ngày hội của toàn dân, Thủ tướng yêu cầu: Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đồng thời tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội… để nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê hướng dẫn Cục thống kê các địa phương cung cấp số liệu dân số đến hết ngày 31/12/2010 tại từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biều Quốc hội và số lượng đại biểu BĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử. Đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng.

Bộ Tài chính bố trí kinh phí phục vụ kịp thời cho cuộc bầu cử, hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Chính phủ hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với các ứng cử viên; chỉ đạo giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Đồng thời, giao một số bộ, ngành triển khai các công việc cụ thể để đảm bảo an toàn bầu cử như: Đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt trong ngày bầu cử, chủ nhật 22/5 tới; xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành cuộc bầu cử…

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau thời gian tiến hành bầu cử.

PV