Văn bản đính kèm:  

Toàn văn Nghị quyết 01 của Chính phủ