Tổng công ty Bưu điện

Cập nhập tin tức Tổng công ty Bưu điện

Với lịch sử hơn 72 năm, người Bưu Điện luôn nhớ 10 chữ vàng "Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình" được đúc kết từ xương máu, tấm lòng và cả trí tuệ của các thế hệ.

Bưu chính góp phần giúp phụ nữ thoát nghèo

Thông qua con đường bưu chính, với các dịch vụ tài chính bưu chính và phân phối truyền thông, Bưu điện sẽ góp phần giúp các hội viên Hội phụ nữ sớm thoát nghèo.

Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện sẽ giảm tiêu cực

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ hạn chế hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.