Cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” được xem như một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt nam, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết sẽ góp phần quan trọng định hình chiến lược tổng thể bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động như hiện nay.

Chiều 15/12, Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI khẳng định: 10 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đề ra.

Nổi bật là: Thường xuyên dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đặc biệt, tham mưu chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng kiên quyết, kiên trì, đấu tranh ngăn chặn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc. Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các chiến lược về quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xử lý, ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thảm họa môi trường, phòng, chống dịch bệnh; thực hiện hiệu quả các đột phá về tổ chức, lực lượng, huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ, tổ chức biên chế được củng cố kiện toàn theo hướng tiến bộ, các tổ chức biên chế được củng cố kiện toàn theo hướng tinh, gọn, mạnh; cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng; các tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng vững mạnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới Báo cáo chỉ rõ: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tỉnh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, Dân quân tự vệ vững, mạnh rộng khắp trên các vùng, miền, trên biển. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quân ủy Trung ương và Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tiếp tục chỉ đạo việc tổng kết Nghị quyết ở các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương; đồng thời nghiên cứu, xây dựng báo cáo thực hiện Nghị quyết này và xây dựng dự thảo Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII.

Trong đó, phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới phải là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đồng thời xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp trên các vùng, miền, trên biển. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang chỉ rõ: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần nghiêm túc quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và các đề án đã được Bộ Chính trị thông qua.

Đồng thời, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước và Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Quân ủy Trung ương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) ở các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, nghiên cứu xây dựng báo cáo thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và xây dựng Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII).

Văn Công, Phạm Công, Thu Hằng