Tổng tuyển cử 1946

Cập nhập tin tức Tổng tuyển cử 1946

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngày đầu lập nước

Một trong những cơ sở cần có đầu tiên của một Nhà nước là Hiến pháp, mà muốn có Hiến pháp thì phải có Quốc hội. Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử càng sớm càng tốt.