trách nhiệm người đứng đầu

Cập nhập tin tức trách nhiệm người đứng đầu

109 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, xử lý kỷ luật 80 người

Báo cáo Chính phủ cho biết, từ năm 2021 đến 6/2023, có 109 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 80 người.

Người đứng đầu không vượt lên chính mình thì khó chống tham nhũng

Nói về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, nhiều đại biểu nhắc đến ông Nguyễn Đức Chung và việc vợ, con ông có công ty sân sau.

Mặt trận cùng Ban Nội chính giám sát trách nhiệm chủ tịch huyện

MTTQ chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính TƯ giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác PCTN, lãng phí. Đối với cấp bộ trưởng, chủ tịch tỉnh chưa làm được nhưng cấp xã, huyện có thể thực hiện ngay năm 2016.