trái cây Miền tây

Cập nhập tin tức trái cây Miền tây

Xoài thư pháp: Xôn xao miền Tây

Thay vì chỉ in 1 chữ lên trên mỗi trái xoài, tác giả sản phẩm xoài in chữ gây “bão” trong thời gian qua ở miền Tây cho biết, đã in được 2 chữ lên trên cùng một trái.