trái ý muốn

Cập nhập tin tức trái ý muốn

Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) quy định người có hành vi bạo lực gia đình có thể phải thực hiện các công việc phục vụ cộng đồng như trồng cây, quét đường...