- Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương, đóng góp ý kiến về quy trình và việc lựa chọn nhân sự tại Đại hội Đảng XI, diễn ra tuần tới.

LTS: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã cận kề. Trên 3 triệu đảng viên và trên 80 triệu người con dân Việt đang đặc biệt quan tâm theo dõi, đặt niềm tin vào các đại biểu.

VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa VI. Góc nhìn của tác giả có thể có nhiều chỗ cần tranh luận thêm, song  ông cũng mạnh dạn nêu lên với tinh thần "việc của Đảng cũng là việc của quốc gia", bằng tâm huyết của một đảng viên 64 năm tuổi Đảng và niềm tin tưởng Đại hội sẽ thực sự trở thành ngày hội lớn của dân tộc.

1. Về chọn người vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng

Về tiêu chuẩn vào Ban chấp hành Trung ương (BCH TƯ), đã có quy định, nhưng vẫn có tính chất chung chung. Tôi đề nghị ủy viên BCH TƯ phải là những người ưu tú nhất về mọi mặt trong số trên 3 triệu đảng viên, có bản lĩnh, ý chí, đủ sức đương đầu với mỗi cơn bão táp, dám hy sinh lợi ích cá nhân, có tinh thần xả thân của người lãnh đạo cầm cờ xung trận bảo vệ lợi ích của dân, của Tổ quốc, có tinh thần chiến đấu kiên cường, có trí tuệ tầm cao, vì lợi ích của dân, của Đảng, được thể hiện ở đạo đức phẩm chất và năng lực điều hành, tập hợp lực lượng trong thực tế, trong cương vị, nhiệm kỳ, được nhân dân, đảng viên tin cậy.

Đại biểu dự ĐH đảng bộ Gia Lâm, Hà Nội năm 2010. Ảnh: LAD
Kiên quyết không bầu những người cơ hội, cá nhân, không đặt lợi ích của dân, của Tổ quốc lên trên, xu nịnh, chạy chọt, chạy chức, chạy quyền, lý lịch không rõ ràng, gia đình có vấn đề mờ ám, nhiều tài sản mà không chứng minh được tính hợp pháp, nguồn gốc; bằng thật nhưng học giả; trong công tác, trong cuộc sống không thể hiện được chính kiến rõ ràng.

Tóm lại, những người công chẳng có gì nhưng lại đầy tham vọng cá nhân, những vấn đề mờ ám mà nhân dân, những người xung quanh đặt nhiều câu hỏi không được làm rõ. Xin nhấn mạnh lại, ủy viên BCH TƯ phải là những ngọn cờ tiêu biểu nhất của dân, của Đảng. Hết sức cảnh giác những kẻ mị dân, mị Đảng để chui sâu, leo cao để phản dân, phản Đảng.
Riêng các đồng chí chủ chốt trong Bộ Chính trị, đề nghị BCH TƯ khóa XI phải chọn những người tiêu biểu nhất, tinh túy nhất, phẩm chất nhất, năng lực nhất, uy tín nhất trong dân, trong Đảng. Phải là ngọn cờ tập hợp lực lượng trong số ủy viên Ban chấp hành Trung ương vừa được bầu.

Đặc biệt, vị trí Tổng bí thư và thường trực Ban Bí thư, các chức danh mà dự kiến Bộ Chính trị sẽ trình ra Quốc hội để Quốc hội quyết định như: Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội (Xin nhắc lại ủy viên Trung ương không có quyền áp đặt cho Quốc hội ai sẽ là Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội).

Những đồng chí mà phiếu trúng cử BCH TƯ ở mức trung bình hoặc thấp (tuy đã quá bán) nếu được đưa vào Bộ Chính trị thì Bộ Chính trị sẽ mất uy tín ngay trước Đảng, trước dân. Muốn giới thiệu (giới thiệu chứ chưa phải đã bầu) vào Bộ Chính trị, ít nhất số phiếu trúng Ban chấp hành Trung ương phải 80% trở lên.

2. Về quy trình giới thiệu và bầu

Bầu BCH TƯ phải có số dư ít nhất là 20% để Đại hội rộng đường lựa chọn. Riêng danh sách BCH TƯ giới thiệu cũng không đóng khung trong số dự kiến số lượng BCH TƯ XI phải có số dư và các đại biểu có quyền giới thiệu thêm những người mà đại biểu tín nhiệm.

Về điểm này, phải có quy trình để những người được giới thiệu không bị gạt ra với lý do không kịp thẩm tra để buộc Đại hội phải bầu trong số BCH TƯ X giới thiệu, như vậy thì chẳng có dân chủ. Người giới thiệu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội là đủ (không kiêm nhiệm các kỳ đại hội mà tôi dự lấy lý do như trên nên một số người tốt, người có chất lượng, uy tín, nhưng với kiểu làm như vậy nên đã bị gạt ra).

Khi lập danh sách để bầu thì phải gộp thành một danh sách thống nhất theo thứ tự A, B, C…, không được lập danh sách BCH TƯ 10 giới thiệu riêng, danh sách các đại biểu tự giới thiệu riêng, như vậy là không dân chủ, không bình đẳng về quyền của đại biểu (những kỳ đại hội tôi dự đều làm kiểu như trên, vô hình trung là gợi ý cho đại biểu số giới thiệu cứng và số có thể là quân xanh).

Một người đã được giới thiệu, trừ trường hợp quá trình có vấn đề thì không được loại, không được rút để tôn trọng ý kiến của người giới thiệu.

Tóm lại, bầu phải có số dư tối thiểu 20%, phải dành nhiều thời gian để đại biểu tìm hiểu cặn kẽ, chọn người đúng tiêu chuẩn.

Phải đả phá chủ nghĩa cơ cấu, chủ nghĩa vùng miền, địa phương, ban, bộ... Phải có một căn cứ chung nhất là tiêu chuẩn. Ví dụ, có ngành nào không có ủy viên thì đã có vài chuyên gia giỏi, nếu cứ tư tưởng vùng, miền, ban, ngành thì BCH TƯ, Bộ Chính trị không phải là một tổ chức tinh túy mà chỉ mang tính chất chia phần. Phải quán triệt tư tưởng cơ bản của Bác Hồ: Nước Việt Nam ta là một, dân tộc Việt Nam ta là một. Nếu ai có tư tưởng chia phần thì những người đó phải gạt ra.

Về việc bầu Tổng bí thư và các ủy viên Bộ Chính trị (mà sau này sẽ là những người mà BCH TƯ sẽ lựa chọn để giới thiệu ra Quốc hội quyết định bầu Chủ tịch, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội), trước khi bầu phải có số dư.

Bầu Tổng bí thư nhất thiết phải chọn 2 đến 3 người trong số những người có tín nhiệm nhất để BCH TƯ XI bầu. Người được giới thiệu nhất thiết không được rút, đề phòng thủ thuật dẫn đến việc bầu mang tính chất hình thức.

Với các chức danh dự kiến sẽ được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu, cũng cần thăm dò trong BCH TƯ để dân chủ lựa chọn, như lựa chọn Tổng bí thư phải là sự giới thiệu của BCH TƯ.

Những người được Trung ương giới thiệu để bầu, nhất thiết không được rút.

Trên đây là những điều tâm huyết mong sao Đảng ta thực sự là ngọn cờ tiêu biểu, ngọn cờ hành động mạnh, thống nhất, đoàn kết, được toàn Đảng, toàn dân tín nhiệm để tiếp tục đưa đất nước ta tiếp tục thực sự đi theo con đường mà Bác Hồ đã vạch cho Đảng, cho dân tộc.

Nguyễn Quốc Thước