Toàn văn phát biểu của ông Ông Dương Thanh Bình

Những kết quả đạt được trong công tác của Ban Dân nguyện 20 năm qua đóng góp vào thành tích chung của Quốc hội góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.