Twitch Rivals GlitchCon

Cập nhập tin tức Twitch Rivals GlitchCon

(GameSao.vn) - Đại đa số họ đều bị cấm streaming trong vòng một tuần và tước toàn bộ giải thưởng.